ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΒΑΑ


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Αριθμός πρόσκλησης : 3217
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
- ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
- Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Θεματικός τομέας : - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Οργάνωση και Λειτουργικός εκσυγχρονισμός Δήμων
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών για ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης προς όφελος των δημοσίων φορέων, των ιδιωτών - επιχειρηματιών, των πολιτών και επισκεπτών της ΠΔΕ, όπως προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια ΒΑΑ, Στόχο της δράσης αποτελεί η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών για τον μετασχηματισμό της Δυτικής Ελλάδας σε «έξυπνη» περιφέρεια και η αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό, που προσφέρονται μέσω εφαρμογών ΤΠΕ στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών ΤΠΕ, συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των Φορέων και των Επιχειρήσεων, ιδίως με την καλύτερη χρήση και ανταλλαγή δεδομένων, καθώς και στη βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρεια.
Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι):
α) Επιχειρήσεις,
β) Γενικός πληθυσμός ΠΔΕ και
γ) Επισκέπτες ΠΔΕ
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων ψηφιακών υπηρεσιών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν:
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών επιχειρηματικών και εμπορικών κέντρων για την προώθηση της περιφερειακής / τοπικής επιχειρηματικότητας με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3 της Περιφέρειας
- Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ενημέρωσης, ψυχαγωγίας των πολιτών, επισκεπτών και τουριστών της Περιφέρειας
- Ανάπτυξη εφαρμογών και διαδραστικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών σε αστικά κέντρα (π.χ. θέσεις parking, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ)
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος μέτρησης και παρακολούθησης της ποιότητας ζωής σε μεγάλα αστικά κέντρα και ενημέρωση πολιτών σε πραγματικό χρόνο, κλπ
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 700.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 08/10/2018  Λήξη: 10/05/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Τμήμα του παρόντος τύπου δράσης το οποίο περιλαμβάνει έργα και δράσεις παροχής ψηφιακών υπηρεσιών κλπ. θα αποτελέσει μέρος του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος.
- 'Αμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Επικοινωνία : Υπεύθυνος: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΜΑΣΙΟΥΛΑΣ
τηλ: 2613611417
e-mail: amamasioulas@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση