ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων διαχείρισης πόσιμου νερού (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αριθμός πρόσκλησης : 5161
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμοι Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
- Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Επέκταση / αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης
- Διαχείριση υδάτων - Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας
- Η ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών και η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, των δασών και των θαλασσών
- Ωρίμανση Έργων
Σκοπός / Στόχος : Η παρούσα δράση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων για τη βελτίωση της
διαχείρισης των υδάτινων πόρων και ειδικότερα έργων που υλοποιούν εκ νέου ή αναβαθμίζουν υποδομές πόσιμου νερού (τα οποία θα δύνανται να χρηματοδοτηθούν και υλοποιηθούν στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2021-2027, σε ΑΠ του Στόχου Πολιτικής (ΣΠ) – 02 του ΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας).
Η ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελούν βασική επιλογή προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό, συμπεριλαμβανομένων των δυσπρόσιτων περιοχών.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι μελέτες ωρίμανσης θα αφορούν σε έργα διανομής ύδατος (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης), έργα μείωσης απωλειών και έργα επεξεργασίας ύδατος, έργα υδροληψίας.
Δύνανται να χρηματοδοτηθούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
- Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπών αναγκαίων υποστηρικτικών/προπαρασκευαστικών μελετών.
- Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης
- Σύνταξη τευχών δημοπράτησης ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης,
Επιπρόσθετα, είναι δυνατή:
- Η επικαιροποίηση/συμπλήρωση/τροποποίηση υφισταμένων τεχνικών μελετών και τευχών δημοπράτησης.
- Εκπόνηση μελετών αναβάθμισης υφισταμένων υποδομών επεξεργασίας πόσιμου νερού με την προϋπόθεση ότι προκύπτει ως αποτέλεσμα εμπειρογνωμοσύνης.
- Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου στην επίβλεψη, έλεγχο και έγκριση των μελετών ωρίμανσης, στην περίπτωση που οι μελέτες αυτές εκπονούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δικαιούχου.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.250.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 01/11/2021  Λήξη:
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: 91
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5420
- Άμεση Αξιολόγηση Προτάσεων
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Λαμία
Τηλ: 22313 50900
Πληροφορίες: Λεωνίδας Βέλλιος
τηλ: 22313 50909
email: lvellios@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση