ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Boosting mental health in Europe in times of change


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Νομικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς)
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις στον τομέα υγείας (κέντρα ψυχικής υγείας, κλπ)
- Δημιουργία Ολοκληρωμένου δικτύου Παροχής Υπηρεσιών κοινωνικής Φροντίδας για άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο)
- Παιδεία - Κατάρτιση
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να παρέχει μια ολοκληρωμένη βάση γνώσεων για το πώς μια μεταβαλλόμενη Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία σε μια ταχέως εξελισσόμενη κοινωνία, ειδικά στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, με την ενοποίηση δεδομένων από σχετικές πηγές ή/και την απόκτηση νέων δεδομένων και με την αναθεώρηση υφιστάμενων μεθοδολογιών. Ακόμη, μπορούν να αναπτυχθούν και εφαρμοστούν πιλοτικές ή και κλιμακούμενες παρεμβάσεις οι οποίες προάγουν την ευημερία και την πρόληψη των ψυχικών ασθενειών, έτσι ώστε να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση και στον μετριασμό του άγχους μιας μεταβαλλόμενης κοινωνίας, συμπεριλαμβανόμενης της ψηφιοποίησης, της κλιματικής αλλαγής και άλλων παραγόντων. Οι παρεμβάσεις πρέπει να στοχεύουν σε σχετικές ρυθμίσεις (π.χ. εργασιακούς χώρους, σχολεία) και τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς (π.χ. παιδιά και έφηβοι, ηλικιωμένοι, άτομα με προϋπάρχουσες παθήσεις υγείας και συννοσηρότητες και άλλες ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως κοινωνικές οικονομικά μειονεκτούσες ομάδες, μετανάστες κ.λπ.).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 50.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 01/03/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Αναμενόμενα αποτελέσματα:
• Οδηγίες βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία για τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με την προώθηση της ψυχικής ευημερίας και την πρόληψη των ψυχικών ασθενειών που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και την αλλαγή του κλίματος και του περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένων μεθόδους διαλογής).
• Παιδαγωγικές πρακτικές που βασίζονται σε αποδείξεις για επαγγελματίες της εκπαίδευσης για την προώθηση της προαγωγής της ψυχικής υγείας στα σχολεία (συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ή/και μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης.
• Διαβούλευση κατά τη διάρκεια του σχολείου για την εκπαίδευση των μαθητών (π.χ. για την αντιμετώπιση της αλλαγής) και τον εντοπισμό πρώιμων μαθητών σε κίνδυνο.
• Εκπαιδευτικό υλικό και εκστρατείες που απευθύνονται στις πιο ευάλωτες ομάδες, (π.χ. παιδιά και ηλικιωμένοι), που διαδίδονται μέσω των πιο κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων και μέσων επικοινωνίας, για τη βελτίωση της παιδείας, των δεξιοτήτων, των στάσεων και της αυτογνωσίας που οδηγούν σε μια καλύτερη (αυτο) διαχείριση της ευημερίας ή/και της ψυχικής ασθένειας.
• Μελέτες για την επαγγελματική ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας, ιδίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, π.χ. ισορροπία ζωής και ιδιωτικότητα και ανάπτυξη/πιλοτική εφαρμογή νέων μεθόδων για την προστασία και υποστήριξη της ευημερίας των εργαζομένων.
• Ενημέρωση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και των ρυθμιστικών αρχών για: i) τον επιπολασμό και το βάρος της ψυχικής ασθένειας που σχετίζεται με μια μεταβαλλόμενη ευρωπαϊκή κοινωνία (π.χ. ψηφιακές τεχνολογίες, κλιματική αλλαγή κλπ) · και/ή ii) τις επιπτώσεις μιας μεταβαλλόμενης ευρωπαϊκής κοινωνίας (π.χ. ψηφιοποίηση, κλιματική αλλαγή και μετάβαση σε «πράσινες θέσεις εργασίας») στην επαγγελματική ψυχική υγεία · και/ή iii) τη (συγκριτική) αποδοτικότητα κόστους των δημόσιων παρεμβάσεων/επιλογών πολιτικής για την ψυχική υγεία.
Επικοινωνία : https://horizoneurope.gr/contact-us/
Πρόσθετες πληροφορίες : Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση