ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Sustainability and educational aspects for renewable energy and renewable fuel technologies - HORIZON-CL5-2021-D3-02-02


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Νομικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς)
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Φυσική - πολιτιστική κληρονομιά
- Παιδεία - Κατάρτιση
Σκοπός / Στόχος : Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, αναμένεται να καλυφθούν οι ακόλουθες πτυχές:
• Συντονισμός της κοινότητας των ενδιαφερομένων και πρόταση συγκεκριμένων ενεργειών για την προώθηση και επιτάχυνση της ανάπτυξης βιώσιμων λύσεων για τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανανεώσιμων καυσίμων, που περιλαμβάνουν «κυκλικότητα κατά σχεδιασμό» (με ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση του κύκλου ζωής ολόκληρης της αλυσίδας αξίας, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων πρώτων υλών και σταδιακή υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων), και τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των σχετικών εξωτερικών παραγόντων.
• Δημιουργία και έναρξη δομημένου προγράμματος για την προώθηση μιας καινοτόμου πολυεπιστημονικής προσέγγισης στη διδασκαλία και τη συμμετοχή στη βιωσιμότητα όλων των μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
• Στα πλαίσια της πρότασης αυτής θα πρέπει να υπάρξει ενεργή συνεργασία με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που εξειδικεύονται στο υπό μελέτη θέμα.
• Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσδιορίζει τις απαιτούμενες δεξιότητες που απαιτούνται για τη βιωσιμότητα των ανανεώσιμων τεχνολογιών, να εντοπίζει και να ενεργεί με βάση τα κενά γνώσεων και να εντοπίζει ευκαιρίες επανεκπαίδευσης με βάση ανανεωμένα προγράμματα σπουδών κατάρτισης και περιεχόμενο μαθημάτων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : • Ενίσχυση και προώθηση της βιωσιμότητας αντιμετωπίζοντας κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές (ατμοσφαιρική ρύπανση, διαχείριση αποβλήτων, ευκαιρίες απασχόλησης, ανησυχίες για άγρια ζώα κ.λπ.) των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανανεώσιμων καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο, διασφαλίζοντας έτσι ότι πληρούνται οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
• Υποστήριξη της ανάπτυξης προσπαθειών κατάρτισης και αναβάθμισης στους τομείς της τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανανεώσιμων καυσίμων, προσδιορίζοντας παράλληλα (παγκόσμιες και τοπικές) προκλήσεις, για την υλοποίηση των μεγάλων φιλοδοξιών ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των διαφόρων τομεακών στρατηγικών (όπως η πρόσφατη στρατηγική υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και η εξωτερική της διάσταση.
• Υποστήριξη και προώθηση εννοιών και προσεγγίσεων κυκλικότητας (όπως η κυκλική σχεδίαση), σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Κυκλικής Οικονομίας και το Σχέδιο Δράσης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 2.500.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 05/01/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : https://horizoneurope.gr/contact-us/
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση