ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Enhanced assessment of disaster risks, adaptive capabilities and scenario building based on available historical data and projections - HORIZON-CL3-2021-DRS-01-03


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Νομικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς)
Θεματικός τομέας : - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
Σκοπός / Στόχος : • Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανάλυσης έκθεσης και ευπάθειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν συστημική προοπτική, ενσωματώνοντας τομεακή εμπειρογνωμοσύνη (π.χ. κοινωνικές επιστήμες, ανθρώπινη υγεία, πολιτιστική κληρονομιά, περιβάλλον και βιοποικιλότητα, δημόσια οικονομική διαχείριση και βασικούς οικονομικούς τομείς) και εντοπίζοντας βασικές ευπαθείς ομάδες και περιουσιακά στοιχεία.
• Μεγιστοποίηση της χρηστικότητας μέσω μιας προσέγγισης προσανατολισμένης στις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης και της προσαρμογής προτεινόμενων πρακτικών, επιστημονικών μοντέλων και σεναρίων για τους προοριζόμενους χρήστες για την υποστήριξη βελτιώσεων τεχνικής πολιτικής και εφαρμογής δράσεων.
• Ενισχυμένη εκμετάλλευση δεδομένων παρακολούθησης και δορυφορικής/τηλεπισκόπησης πληροφοριών καθώς και τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της αξιολόγησης υψηλού επιπέδου από διεθνές σε τοπικό επίπεδο, εντοπίζοντας τις κύριες πηγές αβεβαιότητας στην εκτίμηση επικινδυνότητας και τρόπους μείωσής τους.
• Αξιολόγηση υφιστάμενων εκτιμήσεων και σεναρίων κινδύνου καταστροφής και ανθεκτικότητας (σε εθνικό και τοπικό επίπεδο), λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά / γεωλογικά δεδομένα, δεδομένα παρακολούθησης, κινδύνου και πρόβλεψης και με βάση την αξιολόγηση, μοντελοποίηση μελλοντικών σεναρίων που υπολογίζουν τα τρέχοντα και μελλοντικές επιπτώσεις ποικίλων ακραίων γεγονότων και καταστροφών.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η δράση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις βάσεις δεδομένων για απώλειες καταστροφών και τα αποθετήρια δεδομένων κινδύνου στα κράτη μέλη και τους σχετικούς κόμβους. Αυτό το θέμα απαιτεί την αποτελεσματική συμβολή των εμπλεκόμενων κλάδων καθώς και τη συμμετοχή των σχετικών εμπειρογνώμων, ιδρυμάτων καθώς και τη συμπερίληψη σχετικής εμπειρογνωμοσύνης, προκειμένου να παράγουν ουσιαστικά και σημαντικά αποτελέσματα που ενισχύουν τον κοινωνικό αντίκτυπο των σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων. Προκειμένου να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενθαρρύνεται η διεθνής συνεργασία. Όπου είναι εφικτό και σχετικό, θα πρέπει να εξεταστούν πρωτοβουλίες ανάπτυξης και συνεργασίας με επιτυχημένες προτάσεις στον ίδιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης διεθνών συνεδρίων σε στενό συντονισμό με τις δραστηριότητες της Κοινότητας για την Ευρωπαϊκή Έρευνα και Καινοτομία για την Ασφάλεια (CERIS) και/ή άλλες διεθνείς γεγονότα.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 5.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 23/11/2021
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : https://horizoneurope.gr/contact-us/
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση