ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση VI
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Όλοι οι Δήμοι, Όλες οι Περιφέρειες, ΔΕΥΑ
Θεματικός τομέας : - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών
- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αρχών, της οικονομίας και του πληθυσμού
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές
Χρηματοδοτείται η υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές που ανήκουν στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, όπως ορίζονται από τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Χρηματοδότηση:
• Νέων έργων και έργων αναβάθμισης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων
• Έργων που έχουν μελετηθεί και προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στο Υδατικό Διαμέρισμα, κατά προτεραιότητα στις ζώνες πλημμύρας 100ετίας εντός των ΖΔΥΚΠ και σε συμβατότητα με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ)
• Έργα όπως:
1. Οριοθέτηση ποταμών και χειμάρρων
2. Διευθέτηση ποταμών / χειμάρρων για την αύξηση της παροχετευτικότητάς τους, την προστασία της κοίτης και τη ρύθμιση της ροής
3. Κατασκευή αντιπλημμυρικών αναχωμάτων για την ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρικών αιχμών
4. Κατασκευή λιμνών κατακράτησης και φραγμάτων ανάσχεσης πλημμυρικών ροών
5. Πλημμυρική εκτόνωση / αποθήκευση των πλημμυρικών ροών για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και την μείωση του πλημμυρικού κινδύνου
6. Κατασκευή / βελτίωση ορεινών αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων σε δάση / δασικές εκτάσεις (έργα ορεινής υδρονομίας)
7. Συμπλήρωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων με προτεραιότητα σε περιοχές υψηλών οικιστικών αναγκών και απαντήσεων εντός των ΖΔΥΚΠ (Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας).

• Μέτρα Πρόληψης πλημμυρών (κατά το οικείο ΣΔΚΠ, ξεχωριστό υποέργο), ενδεικτικά:
1. αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός δικτύου συλλογής μετεωρολογικών και υδρομετρικών δεδομένων
2. μητρώο τεχνικών δεδομένων αντιπλημμυρικών έργων, παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM) πολύ υψηλής ακρίβειας
3. συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης / παρακολούθησης πολιτών – χρηστών
4. κατάρτιση γεωργών και κτηνοτρόφων σε πρακτικές μείωσης των επιπτώσεων από τις πλημμύρες
5. ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 150.000.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 15/11/2018  Λήξη: 31/05/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2022
Ειδικές πληροφορίες : Τα ΣΔΚΠ (Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας) είναι στρατηγικού χαρακτήρα με σκοπό την εδραίωση κοινής πολιτικής και συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας. Καταρτίζονται σε επίπεδο Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ) ώστε να υπάρχει ενιαία δράση σε όλη την έκταση των ρεμάτων στις περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα.
Επικοινωνία : Πληροφορίες: ΥΠΕΣ - Τεχνική Γραμματεία, Τηλέφωνο: 2131501549,1514, 2131310122, Fax 213 1364 713, Email: filodimos1@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση