ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Social Economy Missions for community resilience - SMP-COSME-2021-RESILIENCE-SEM


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : COSME: Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Νομικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς)
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Παροχή στήριξης για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας
- Προώθηση της απασχόλησης
Σκοπός / Στόχος : • Ανάπτυξη διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων της κοινωνικής οικονομίας (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) στον τομέα των αποστολών κοινωνικής οικονομίας.
• Ενίσχυση της μάθησης από ομότιμους, ανταλλαγή και αναπαραγωγή καλών πρακτικών και ιστοριών επιτυχίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών της κοινωνικής οικονομίας.
• Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων δικτύων κοινωνικής οικονομίας και των ενδιαφερομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στο προσδιορισμένο θέμα.
• Επίδειξη επιχειρήσεων και οργανισμών κοινωνικής οικονομίας και προώθηση του ρόλου τους στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις επιμέρους περιοχές.
• Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων δράσης με επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και ενδιαφερόμενα μέρη στο προσδιορισμένο θέμα.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 24/11/2021
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Αναμενόμενα Αποτελέσματα:
• Αύξηση της απασχόλησης υψηλής ποιότητας (αντιμετώπιση περιφερειακής ή τοπικής ανεργίας).
• Κινητοποίηση των περιφερειακών ή τοπικών ενδιαφερομένων μερών προς μια νέα, πράσινη, βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά πιο δίκαιη ανάκαμψη μετά το πέρας της πανδημίας.
• Υποστήριξη της πράσινης, κοινωνικής και ψηφιακής μετάβασης σε τοπικό επίπεδο.
• Υποστήριξη ανθεκτικών και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία στηρίζονται στη κοινωνική οικονομία.
• Ενίσχυση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία.
• Εξασφάλιση περισσότερης ανθεκτικότητας στην κοινότητα και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τον πληθυσμό.
Επικοινωνία : EISMEA-SMP-COSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση