ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Local Green Deals - SMP-COSME-2021-RESILIENCE-LGD


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : COSME: Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Νομικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς)
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Δράσεις ενημέρωση και ευαισθητοποίησης για τη "Κλιματική Αλλαγή"
- Προώθηση της απασχόλησης
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : • Υποστήριξη της διακρατικής και διασυνοριακής συνεργασίας, ανταλλαγή καλών πρακτικών, συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα μεταξύ βιομηχανίας, ΜΜΕ και άλλων οικονομικών φορέων, χαρτογράφηση υφιστάμενων παραδειγμάτων και ευκαιριών στην ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικών πράσινων συμφωνιών.
• Υποστήριξη της μάθησης μεταξύ των εταίρων του έργου και συνδημιουργία βιώσιμων, έξυπνων και χωρίς αποκλεισμούς πρακτικών και λύσεων για τις πιο πιεστικές αστικές και τοπικές προκλήσεις που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση της τοπικής οικονομίας.
• Υποστήριξη των τοπικών διοικήσεων, της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων και άλλων τοπικών ενδιαφερόμενων μερών στην ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικών πράσινων συμφωνιών, στο πλαίσιο της διακρατικής και διασυνοριακής συνεργασίας. Αυτές οι τοπικές συμφωνίες («συμφωνίες») μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών για συνεργασία, θα πρέπει να προσδιορίζουν με σαφήνεια τις βασικές ενέργειες που δεσμεύεται να αναλάβει κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, την υποστήριξη που προσφέρουν όλοι οι φορείς και τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης.
• Ευαισθητοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου Τοπικών Πράσινων Προσφορών στην ανάπτυξη και εφαρμογή των Τοπικών Πράσινων Συμφωνιών
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : • Αύξηση της απασχόλησης υψηλής ποιότητας, αντιμετωπίζοντας την ανεργία σε περιφερειακό αλλά και τοπικό επίπεδο.
• Κινητοποίηση των περιφερειακών ή τοπικών ενδιαφερομένων μερών προς μια νέα, πράσινη, βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά πιο δίκαιη ανάκαμψη μετά την COVID-19.
• Υποστήριξη της πράσινης, κοινωνικής και ψηφιακής μετάβασης σε τοπικό επίπεδο.
• Υποστήριξη ανθεκτικών και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων βασισμένων στην κοινωνική οικονομία.
• Ενίσχυση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία.
• Εξασφάλιση περισσότερης ανθεκτικότητας στην κοινότητα και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τον γενικό πληθυσμό.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 24/11/2021
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : EISMEA-SMP-COSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση