ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Demonstrating integrated technology solutions for buildings with performance guarantees (Built4People) - HORIZON-CL5-2021-D4-02-01


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) :
Θεματικός τομέας : - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στα πλαίσια των έργων της συγκεκριμένης πρόσκλησης αναμένετε να συμβάλλουν στον σχεδιασμό καινοτόμων και ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων που στηρίζονται σε υπερσύγχρονες λύσεις για τη συνολική βελτίωση των επιδόσεων των κτιρίων με όρους εγγύησης απόδοσης. Επιπλέον, επιχειρείται διερεύνηση της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία στηρίζονται στην απόδοση συνδυάζοντας τις τεχνολογικές λύσεις με καινοτόμα και συμβατικά πλαίσια που αφορούν τις εγγυήσεις απόδοσης. Περαιτέρω, προωθούνται επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία στηρίζονται στις εγγυήσεις απόδοσης με μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας και συντήρηση που αντικαθιστά τις συμβατικές συμβάσεις συντήρησης. Τέλος, δίνεται έμφαση στις συμβάσεις απόδοσης οι οποίες εστιάζουν στην ανάπτυξη ανακαινίσεων στον οικιακό τομέα, αξιοποιώντας την ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση, τους πόρους και την ενεργειακή ευελιξία και άνεση.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 7.500.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 25/01/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : • Ενισχυμένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις εγγυήσεις απόδοσης και τις σχετικές συμβάσεις.
• Αυξημένος αριθμός παραγόντων της αγοράς, ιδίως ΜΜΕ, που προσφέρουν επιχειρηματικά μοντέλα βάσει απόδοσης.
• Ενισχυμένη ευαισθητοποίηση των τελικών χρηστών και ανάπτυξη ικανοτήτων των επιχειρήσεων σχετικά με συμβάσεις βάσει απόδοσης.
• Προώθηση των συμβάσεων που στηρίζονται στις εγγυήσεις απόδοσης και περιλαμβάνουν πτυχές που υπερβαίνουν την ενέργεια και αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα είναι η απόδοση των πόρων
Επικοινωνία : https://horizoneurope.gr/contact-us/
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση