ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Αναβάθμιση / Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης, 4.3.1, ΟΠΣ 1760


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κρήτης
Αριθμός πρόσκλησης : 1760
Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
- Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ ΑΕ)
Θεματικός τομέας : - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Οδικό δίκτυο
Σκοπός / Στόχος : Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση / βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ μέσω εντοπισμένων παρεμβάσεων στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι
σχετικές παρεμβάσεις αφορούν κυρίως βελτιώσεις κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 10.750.001 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 05/10/2018  Λήξη: 22/12/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: 4.3.1
- Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Ταχ. Δ/νση: Κόνιαρη 15 Αθήνα, 114 71
Πληροφορίες: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΨΑΡΡΟΥ
Τηλ.: 210 6412984
Fax: 210 6930188
Email: spsarrou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση