ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράση 9ii.23B.1 Ομάδες βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αριθμός πρόσκλησης : 3636
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμοι
- Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
- Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Δημιουργία Ολοκληρωμένου δικτύου Παροχής Υπηρεσιών κοινωνικής Φροντίδας για άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο)
- Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία κλπ.)
Σκοπός / Στόχος : Δημιουργία υποδομών ατομικής υγιεινής και δράσεων περιβαλλοντικής υγιεινής και παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών για 3 έτη, που στοχεύει στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στην πρόσβαση ειδικών κοινωνικών ομάδων, που ζουν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, σε αγαθά κοινής ωφέλειας και τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης. Επιπρόσθετα, σκοπός της παρέμβασης είναι η ατομική φροντίδα και υγιεινή των παιδιών και η ενίσχυσή τους για την ομαλότερη ένταξή τους στο σχολείο.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Χρηματοδότηση των δικαιούχων για:
- σύσταση και λειτουργία της «Ομάδας Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης» (στελέχωση σε υπαλλήλους και πρόβλεψη ύπαρξης κατάλληλα διαμορφωμένου διακριτού χώρου-γραφείου της Ομάδας κοντά στον/ους οικισμό/ούς παρέμβασης ή εντός του οικιστικού ιστού του δήμου) και
- παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών για 3 έτη
- Εγκαταστάσεις Ατομικής Υγιεινής και
- εγκαταστάσεις Καθαρισμού Ιματισμού: Μονάδες πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ή κατασκευή δεξαμενών πλύσης ιματισμού με στέγαστρο.
- πρόβλεψη για προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.790.230
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 05/04/2019  Λήξη: 15/12/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
- Το μέγεθος της κάθε Ομάδας θα είναι ανάλογο του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης καθώς και της διασποράς των οικισμών σε κάθε Δήμο.
Επικοινωνία : Πληροφορίες: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης (Κομοτηνή)
Τηλ: 25313 52300, 25310 82080
Υπεύθυνος: Χρυσόστομος Ιωαννίδης
τηλ: 25313 52390
email: mioannidis@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση