ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Creative Innovation Lab (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Δημιουργική Ευρώπη 2021 - 2027/ Creative Europe Programme 2021-2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων :
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Νομικά Πρόσωπα (Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Φορείς)
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις Πολιτισμού
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόκλησης αυτής συνιστά η παροχή κινήτρων σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, έτσι ώστε να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και στη δοκιμή καινοτόμων ψηφιακών λύσεων με πιθανό θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέρα από τον οπτικοακουστικό τομέα, θα πρέπει να προτείνονται λύσεις σε έναν τουλάχιστον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα.
Αναμενόμενα αποτελέσματα:
- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών και άλλων πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων μέσω διατομεακής συνεργασίας.
- Αύξηση της μεταφοράς γνώσης μεταξύ διαφορετικών τομέων δημιουργικών βιομηχανιών.
- Αύξηση της «ορατότητας», της διαθεσιμότητας και της ποικιλίας του ευρωπαϊκού περιεχομένου στη ψηφιακή εποχή.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Σχεδιασμός, ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων εργαλείων, μοντέλων και εφαρμοστέων λύσεων στον οπτικοακουστικό και σε άλλους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.
- Δραστηριότητες που στοχεύουν στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας, της συνεργασίας, της κυκλοφορίας, της προβολής, της διαθεσιμότητας, της ποικιλομορφίας και της αύξησης του κοινού σε όλους τους τομείς. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να περιέχουν υψηλές δυνατότητες αναπαραγωγής σε οπτικοακουστικούς και άλλους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.
- Καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και περιεχόμενο χρησιμοποιώντας δημιουργικότητα.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 6.320.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 05/10/2021
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Συμμετοχή Δήμου: 40%
Επικοινωνία : ced.greece@culture.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση