ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Modelling the role of the circular economy for climate change mitigation - HORIZON-CL5-2021-D1-01-02


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : -Νομικά Πρόσωπα (Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Φορείς)
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Κυκλική Οικονομία
- Δράσεις ενημέρωση και ευαισθητοποίησης για τη "Κλιματική Αλλαγή"
Σκοπός / Στόχος : Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται να υπάρξει κατανόηση της μελλοντικής πιθανής συμβολής της Κυκλικής Οικονομίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : • Βελτίωση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών ή και παγκόσμιων μοντέλων μετριασμού του κλίματος με καλύτερη «αναπαράσταση» των βασικών αλυσίδων βιομηχανικής αξίας και πιθανών τεχνολογιών μετριασμού, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου της κυκλικής οικονομίας.
• Βελτίωση της ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων και των δυνατοτήτων της κυκλικής οικονομίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
• Υποστήριξη της ενσωμάτωσης της κυκλικής οικονομίας στη δράση για το κλίμα, τις πολιτικές και τη βάση τεκμηρίωσής τους, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών παραγόντων.
• Υποστήριξη της ενσωμάτωσης της μείωσης / μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα κριτήρια της κυκλικής οικονομίας.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 5.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 14/09/2021
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : horizon2020@ekt.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση