ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Regional governance models in the Βioeconomy - HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-07


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Νομικά Πρόσωπα (Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Φορείς)
Θεματικός τομέας : - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
- Δημόσια Διοίκηση
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η βελτίωση της διακυβέρνησης και της κοινωνικής καινοτομίας, καθώς αυτές μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης των πόρων, οδηγώντας σε αυξημένα επίπεδα καινοτομίας και στη μείωση των κινδύνων. Τόσο η διακυβέρνηση, όσο και η κοινωνική καινοτομία, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας πρώτων υλών, της βιομηχανικής ανάπτυξης, των καταναλωτικών προτύπων, των μέτρων της αγοράς και των διαθέσιμων ροών επενδύσεων (χρηματοοικονομικά μοντέλα), διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκές περιοχές. Ταυτόχρονα, προωθείται ανάπτυξη της καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : • Ανάλυση και δομή του περιφερειακού μείγματος πολιτικής που σχετίζεται με τη βιοοικονομία (π.χ. περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, στρατηγικές βιοοικονομίας στο πλαίσιο των κοινών μέσων γεωργικής πολιτικής, σχέδια δράσης για την καινοτομία, επιχειρηματικά μοντέλα, σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος).
• Δημιουργία υποστηρικτική δομής διακυβέρνησης και σχετικών ικανοτήτων για τις περιφερειακές αρχές, συμβάλλοντας στην πρωτοβουλία «Κυκλικές πόλεις και περιφέρειες».
• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων, καινοτόμων και βιώσιμων στρατηγικών βιοοικονομίας.
• Υποστήριξη των τοπικών οικονομικών και εκτελεστικών αρχών για τη βελτίωση της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων, λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρηματικά μοντέλα, τις συμμετοχικές προσεγγίσεις κτλ.
• Υποστήριξη για την ανάπτυξη περιφερειακών / τοπικών στρατηγικών, με στόχο την εκμετάλλευση και την ανάπτυξη ισορροπημένων τοπικών δυνατοτήτων και καινοτομίας (όσον αφορά τις πρώτες ύλες, τις υποδομές κτλ.).
• Ενσωμάτωση των ευκαιριών που δημιουργούνται από την τοπική οικονομία βιο-βάσης σε μια ευρύτερη μετάβαση βιοοικονομίας.
• Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών βέλτιστων πρακτικών για τοπικούς φορείς εκμετάλλευσης και προγραμματιστές καινοτομίας, που υποστηρίζουν την κλιματική ουδετερότητα και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
• Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και συναφών κοινωνικών μέτρων που θα επιτρέψουν στους καταναλωτές, τη βιομηχανία και τους δημόσιους φορείς να στραφούν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά στις επιλογές τους.
• Εξασφάλιση αποτελεσματικής ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και δέσμευσης όλων των παραγόντων (περιφερειακές και τοπικές αρχές, ΜΜΕ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, πάροχοι γνώσης) μέσω ισχυρών και διαφανών εκστρατειών επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης.
• Ανάλυση των κοινωνικών και οικονομικών περιορισμών και των δυνατοτήτων που θα επιτρέψουν τη μετάβαση προς μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά σε όλες τις περιοχές.

Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 5.000.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 06/10/2021
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : horizon2020@ekt.gr
Επικοινωνία :
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση