ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Υποστήριξη της Εκκόλαψης Νέων Επιχειρήσεων σε κλάδους της RIS


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3086
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ
- ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΓΚΑΖΙ Α. Ε. ΟΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧ. ΑΡΧΑΙΟΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση της απασχόλησης
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Η Δράση, η οποία θα υλοποιηθεί ως Δημόσια Σύμβαση, έρχεται να συμβάλει στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκκολαπτόμενων αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών, στην επενδυτική στήριξη τους για την έναρξη της αυτοαπασχόλησης και των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η Δράση θα συμβάλλει στα ακόλουθα επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
- Δημιουργία νέων επιχειρήσεων και προώθηση της αυτοαπασχόλησης νέων επιστημόνων υψηλών προσόντων.
- Ανάπτυξη φυτωρίων επιχειρηματικών ιδεών και εκκόλαψης επιχειρήσεων.
- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα της ζήτησης από τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Στο πλαίσιο της προτεινόμενης δράσης προβλέπεται η οργάνωση και η υλοποίηση των ακόλουθων ενδεικτικών δράσεων:
- Ενέργειες ενίσχυσης της Εκκόλαψης Νέων Επιχειρήσεων
- Ενέργειες προώθησης, επικοινωνίας και Δικτύωσης
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 2.843.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 21/03/2019  Λήξη: 31/12/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : Άμεση αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Επικοινωνία : Υπεύθυνος: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
τηλ: 2103310013
e-mail: apetropoulos@developathens.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση