ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3494
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμος Πειραιά
Θεματικός τομέας :
Θεματικοί υποτομείς :
Σκοπός / Στόχος : Η παρούσα πρόσκληση έχει σκοπό τη χρηματοδότηση έργων για την υλοποίηση της Δράσης η οποία αφορά σε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που εστιάζει στην ενδυνάμωση της ικανότητας υπό σύσταση και υφιστάμενων νεοφυών επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν νέες ιδέες και να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητά τους, έτσι ώστε να συστήσουν ή να διατηρήσουν / επεκτείνουν / αναβαθμίσουν την επιχείρηση στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας και θα υλοποιηθεί μέσω δημόσιας σύμβασης . Απώτερος στόχος είναι βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Πόλης του Πειραιά – αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών - στήριξη της προσαρμοστικότητας υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων Επιχειρήσεων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι υπό σύσταση και νεοφυείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν μια νέα ιδέα, θα επιλέγονται κατόπιν αξιολόγησης προκειμένου να τους παρασχεθούν εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικότητας. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται σε τακτικούς κύκλους κατ΄ έτος και θα περιλαμβάνουν:
- Διάγνωση των αναγκών τους για υποστήριξη.
- Ένα ολοκληρωμένο βασικό πακέτο υποστήριξης που θα απευθύνεται στο σύνολο των συμμετεχόντων κάθε κύκλου, το οποίο θα περιλαμβάνει σε βάθος ενημέρωση σε εξειδικευμένα θέματα επιχειρηματικότητας.
- Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring και coaching), με βάση τα αποτελέσματα της διάγνωσης αναγκών τους από το οποίο θα μπορούν να επιλέξουν τις υπηρεσίες που θα λάβουν. Ενδεικτικά αναφέρονται: ανάλυση αγοράς, μελέτη εξωστρέφειας, υποστήριξη στην κατάρτιση επενδυτικού σχεδίου, σχέδιο marketing, τιμολογιακή πολιτική, επικοινωνιακή πολιτική κλπ.
- Διασύνδεση με δυνητικούς χρηματοδότες / χρηματοδοτικούς οργανισμούς και υποστήριξη των απαιτούμενων ενεργειών, μόχλευση δυνητικών χρηματοδοτικών πόρων (funds, τράπεζες, crowd funding, χρηματοδοτικά εργαλεία, άλλες κεφαλαιακές / επενδυτικές μορφές ενίσχυσης).
- Υποστήριξη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους δυνητικούς χρηματοδότες και στη σύνταξη τεκμηριωμένων προτάσεων.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.000.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 20/03/2019  Λήξη: 31/12/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Επικοινωνία : Υπεύθυνη: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
τηλ: 2104199851
e-mail: efd.unita@pireasnet.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση