ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Interreg Europe 5th (restricted) call/ Call for additional activities


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Interreg Europe
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Η παρούσα πρόσκληση είναι ανοιχτή στα 258 εγκεκριμένα έργα στα πλαίσια του Interreg Europe (1η-2η-3η και 4η Πρόσκληση).
Θεματικός τομέας :
Θεματικοί υποτομείς : - Διακρατική Συνεργασία (αδελφοποιήσεις, δίκτυα πόλεων)
- Ωρίμανση Έργων
Σκοπός / Στόχος : Η κρίση Covid-19 δεν έχει συνέπειες μόνο στην οικονομία, αλλά επηρεάζει και τους τομείς των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης. Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι στα ήδη ενταγμένα έργα να υπάρξει ανταλλαγή περαιτέρω εμπειριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η κρίση, καθώς και για τις πρακτικές ανάκαμψης από την κρίση. Ακόμη, επιδιώκεται να βελτιωθούν περαιτέρω οι πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, έτσι ώστε να υπάρξει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάκαμψη.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Περιφερειών για την αντιμετώπιση της κρίσης (στον τομέα που αντιμετωπίζει το έργο).
- Πιλοτικές δράσεις.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 20,2 εκατομμύρια ευρώ, 500.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 02/07/2021
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/11746/what-you-need-to-know-about-the-call-for-additional-activities/
Επικοινωνία : https://www.interregeurope.eu/contact-us/national-points-of-contact/
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση