ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

European Capitals of Smart Tourism 2022


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : COSME: Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων
Θεματικός τομέας : - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
- Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
- Προώθηση της απασχόλησης
- Δράσεις Πολιτισμού
- Δράσεις Τουρισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Διακρατική Συνεργασία (αδελφοποιήσεις, δίκτυα πόλεων)
Σκοπός / Στόχος : Η «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού» αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτείτε από το πρόγραμμα COSME. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ενίσχυση της καινοτόμου ανάπτυξης που δημιουργείται από τον τουρισμό στις ευρωπαϊκές πόλεις, η αύξηση της ελκυστικότητας, η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Ακόμη, μέσω της πρωτοβουλίας αυτής επιδιώκεται η δημιουργία ενός πλαισίου που αφορά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των πόλεων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, όπως επίσης και η δημιουργία ευκαιριών συνεργασίας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Προϋπολογισμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 16/06/2021
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : info@SmartTourismCapital.eu
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση