ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Υποστήριξη για την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων επιχειρήσεων στον Πειραιά


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3500
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμος Πειραιά
Θεματικός τομέας : - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Στόχος της προτεινόμενης Δράσης θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός «ανοιχτού δικτύου συνεργασίας» (OpenBusinessClustering) μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων για την προαγωγή νέων ιδεών και τη δημιουργία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο «συνεργαζόμενων αλυσίδων αξίας», ιδίως στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας και ειδικότερα στους Τομείς Ναυτιλίας, Τουρισμού, Αλιείας/ Υδατοκαλλιέργειας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Εκπόνηση σειράς μελετών αξιολόγησης δυνατοτήτων ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων, στους τομείς της ΠΣΕΕ και ιδίως στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, στα οποία θα μετέχουν επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά.
- Σχεδιασμός και εκπόνηση εργαλείων clustering για την ανάπτυξη των συνεργατικών σχημάτων που θα υποστηριχθούν από το Δίκτυο, όπως στοχευμένα πρότυπα και οδηγοί με βάση τα αποτελέσματα των μελετών, στα οποία θα έχουν πρόσβαση το σύνολο των επιχειρήσεων του Δήμου και γενικότερα όσες επιχειρήσεις / νεοφυείς επιχειρήσεις επιθυμούν να μετέχουν σε συνεργατικά σχήματα.
- Διενέργεια ενεργειών ενημέρωσης, διάχυσης & προσέλκυσης προς το σύνολο των δυνητικών εμπλεκομένων σε συνεργατικά σχήματα. Ενδεικτικά στην παρούσα Υποδράση περιλαμβάνονται:
• Διοργάνωση στοχευμένων Workshops με αντικείμενο την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων ανά «βασική» κατηγορία clustering με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, τα οποία θα απευθύνονται σε όσες επιχειρήσεις / νεοφυείς επιχειρήσεις επιθυμούν να μετέχουν σε συνεργατικά σχήματα.
• Μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω εστιασμένων εκδηλώσεων με συμμετοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 500.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 20/03/2019  Λήξη: 31/12/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
Επικοινωνία : Υπέυθυνη: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
τηλ: 2104199851
e-mail: efd.unita@pireasnet.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση