ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και ευαισθητοποίησης κλιματικών κινδύνων στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3569
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμος Πειραιά
Θεματικός τομέας : - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις ενημέρωση και ευαισθητοποίησης για τη "Κλιματική Αλλαγή"
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι ο Δήμος Πειραιά να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις / επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μέσω ενός πιλοτικού μηχανισμού ενημέρωσης, πρόληψης, διαχείρισης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κλιματικούς κινδύνους στο αστικό περιβάλλον του Πειραιά.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η δημιουργία και λειτουργία Γραφείου για την κλιματική αλλαγή, το οποίο
- θα στελεχωθεί με εξειδικευμένους επαγγελματίες του τομέα περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής
- θα προωθεί την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής αλλά και την προσαρμογή σε αυτή μέσω της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, συνεργασιών, αξιολογήσεων, διεξαγωγής ερευνών και προγραμμάτων κατάρτισης, παρακολούθησης διεθνών τάσεων, συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Επίσης το Γραφείο θα έχει την ευθύνη για τη λειτουργία Παρατηρητηρίου για την Κλιματική Αλλαγή και Ηλεκτρονικής Ενημερωτικής Πύλης.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 300.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 20/03/2019  Λήξη: 31/12/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση αξιολόγηση: η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Επικοινωνία : Υπεύθυνη: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
τηλ: 2104199851
e-mail:efd.unita@pireasnet.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση