ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠΑλΘ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : 2231
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμοι
- Λιμενικά Ταμεία
- Περιφέρειες
- Οργανισμοί Λιμένων
- Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
- Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.
Θεματικός τομέας : - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΛΙΕΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Αλιευτικοί λιμένες - Καταφύγια
Σκοπός / Στόχος : Μέσω της παρούσας Πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν εκτός από την κατασκευή των έργων, εργασίες για την πλήρη λειτουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών λιμένων, αλιευτικών καταφυγίων, τόπων εκφόρτωσης και ιχθυοσκαλών.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Μέσω της παρούσας Πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν εκτός από την κατασκευή των έργων, εργασίες για την πλήρη λειτουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών λιμένων, αλιευτικών καταφυγίων, τόπων εκφόρτωσης και ιχθυοσκαλών και ενδεικτικά: ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση, πυρόσβεση, μηχανήματα εφοδιασμού νερού και ρεύματος για τους χρήστες των καταφυγίων, δεξαμενές για την αποθήκευση των ελαιωδών καταλοίπων, βελτίωση της οδού πρόσβασης στο καταφύγιο - τόπο εκφόρτωσης, προμήθεια ψυκτικών θαλάμων, κατασκευή – βελτίωση υποδομών χώρων υγιεινής, δημιουργία αποθηκευτικών και λοιπών βοηθητικών χώρων για τους αλιείς, προμήθεια λοιπού εξοπλισμού βελτίωση ηλεκτρονικών υποδομών και μεταξύ άλλων μηχανογραφικά συστήματα μαζί με τον κατάλληλο εξοπλισμό για τον εκσυγχρονισμό των ιχθυοσκαλών της χώρας. Ακόμη προβλέπεται η ενίσχυση των αλιευτικών υποδομών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους υφιστάμενους τόπους εκφόρτωσης στο πλαίσιο μεταξύ άλλων και της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης και απαγόρευσης των απορρίψεων, καθώς και της αξιοποίησης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : € 36.000.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 22/06/2017  Λήξη: 31/12/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: Αρ 43 παρ 1.2.3
- Η παρούσα πρόσκληση είναι η 6η Τροποποίηση αρχικής πρόσκλησης: https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3536/20170622_AlieutikoiLimenes.pdf
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιεία κ Θάλασσα
Αθήνα
Τηλ:213 1501151
Κ. Κόντσα
τηλ: 213 1501155
kkontsa@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση