ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράση 6.b.8: Υποδομές διαχείρισης λυμάτων Περιφέρειας Κρήτης


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Κρήτης
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κρήτης
Αριθμός πρόσκλησης : 3624
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Περιφέρεια Κρήτης
- ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Κρήτης
- Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
- Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση υγρών αποβλήτων
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι η υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων που αφορούν σε υποδομές διαχείρισης λυμάτων και που θα εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα του νερού κολύμβησης και των υπογείων υδάτων συμβάλλουν στην προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας χλωρίδας και πανίδας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται :
• Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε οικισμούς Γ’ Κατηγορίας στην Κρήτη με στόχο την ολοκλήρωση της υποχρέωσης τήρησης του Ευρωπαϊκού κεκτημένου.
• Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων προστατευόμενων και παράκτιων τουριστικών περιοχών
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 13.000.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 10/04/2019  Λήξη: 30/07/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13).
- Συγκριτική αξιολόγηση
Επικοινωνία : Επικοινωνία: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ,
τηλ: 2813404501 - 2813404529,
e-mail: ioanmpal@mou.gr - vxidianos@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση