ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Προορισµός Πειραιάς (Destination Piraeus): Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως ∆ιεθνούς Εµβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηµατικού Προορισµού (Piraeus Place Branding & Management) - Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραµµατισµός και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Αστικών Τουριστικών Ροών


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3433
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμος Πειραιά
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Φυσική - πολιτιστική κληρονομιά
- Υποδομές Πολιτισμού (Πολιτιστικά Κέντρα, Βιβλιοθήκες κλπ.)
- Δράσεις Πολιτισμού
- Δράσεις Τουρισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Σκοπός / Στόχος : Η Προτεινόµενη ∆ράση αφορά στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών τουρισµού και στην ολοκληρωµένη και έξυπνη διαχείριση και τοποθέτηση / προώθηση της Πόλης του Πειραιά (Piraeus Destination Management System - DMS) ως ∆ιεθνούς Εµβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηµατικού Προορισµού (Piraeus Place Branding & Management). Παράλληλα, προωθείται η συγκρότηση ενιαίου φορέα «Τοποθέτησης» και «Προώθησης» του Πειραιά στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον του αστικού τουρισµού µε τη συµµετοχή των τοπικών επαγγελµατικών και Κοινωνικών Εταίρων (Piraeus Destination Μanagement Organization).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικά προβλέπονται οι ακόλουθες παρεµβάσεις :
- Σχεδιασµός και λειτουργία Destination Management Organization της πόλης: Σχεδιασµός και λειτουργία Μηχανισµού µέσω διαµόρφωσης κατάλληλα εξοπλισµένου φυσικού χώρου και επάνδρωσής του µε το ανάλογο έµψυχο δυναµικό για τη διαχείριση της τοποθέτησης της πόλης του Πειραιά ως διεθνούς εµβέλειας τουριστικού, πολιτιστικού και επιχειρηµατικού προορισµού.

- Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προορισµού: ∆ράσεις προώθησης και ανάδειξης του ∆ήµου Πειραιά ως διεθνούς εµβέλειας τουριστικού προορισµού, µε επίκεντρο την επιχειρηµατικότητα, τον πολιτισµό και τη φυσική οµορφιά-αξιοθέατα, καθώς και το συνδυασµό τους, για όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποκτήσει δυναµική για να προωθήσει την τοπική επιχειρηµατικότητα και να αναδείξει και να προστατεύσει το τοπικό περιβάλλον και πολιτισµό.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.370.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 12/12/2018  Λήξη: 31/12/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: PIR006
- Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων
Επικοινωνία : Δήμος Πειραιά - Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
(Πειραιάς, 185 32)
Τηλ: 210 4199807
Μαρία Καρακατσάνη
210 4199851
efd.unita@pireasnet.gr

Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση