ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

UCPM - Union Civil Protection Mechanism


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : UCPM - Union Civil Protection Mechanism
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Νομικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς)
Θεματικός τομέας : - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
Σκοπός / Στόχος : Οι υποψήφιοι καλούνται να επικεντρωθούν σε μία από τις ακόλουθες προτεραιότητες:
- Προτεραιότητα 1: Ανάπτυξη εκτιμήσεων διασυνοριακού κινδύνου.
Χωρίς αξιολόγηση που θα λαμβάνει υπόψη τους διασυνοριακούς κινδύνους, οι στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων καταστροφών θα αντιμετωπίζουν εν μέρει μόνο τους κινδύνους που αντιμετωπίζει μια χώρα. Μια ανάλυση των εθνικών εκτιμήσεων κινδύνου που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018/2019 αποκάλυψε ότι, ενώ οι διατομεακές αλληλεξαρτήσεις των κινδύνων αντιμετωπίζονται σε κάποιο βαθμό στις αξιολογήσεις κινδύνου, μια διασυνοριακή (δηλαδή περιφερειακή / διεθνής) διάσταση λείπει ως επί το πλείστον. Υπάρχουν μερικές καλές πρακτικές: η κοινή διασυνοριακή αξιολόγηση κινδύνων Μπενελούξ, η αξιολόγηση κινδύνου της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας ή το σκανδιναβικό φόρουμ για την ανάλυση κινδύνων και τη στρατηγική πρόβλεψη.
- Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση της διασυνοριακής διαχείρισης έκτακτης ανάγκης.
Η ανάγκη για διασυνοριακή συνεργασία στη διαχείριση καταστροφών προκύπτει όταν ξεπεραστεί η ικανότητα αντίδρασης μιας πληγείσας περιοχής και απαιτείται βοήθεια από τις γειτονικές κοινότητες. Η αμοιβαία κατανόηση των δομών πολιτικής προστασίας και διαχείρισης έκτακτης ανάγκης, των διαδικασιών εργασίας και της κουλτούρας είναι απαραίτητη για αποτελεσματικές διασυνοριακές συνεργασίες. Ορισμένες περιοχές έχουν μακρά παράδοση διασυνοριακής συνεργασίας στη διαχείριση κινδύνων καταστροφών και αυτό οδήγησε σε μια δομημένη ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών με την πάροδο των ετών. Αυτός ο πλούτος γνώσεων παρέχει μια σταθερή βάση για τη διασυνοριακή συνεργασία που η UCPM μπορεί να βοηθήσει στη διάδοση και την εφαρμογή σε άλλες περιοχές της Ευρώπης και των γειτόνων της.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : • Δοκιμές ή και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών για την ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας για καταστροφές.
• Δραστηριότητες για την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων στη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών.
• Δραστηριότητες για την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για τη μέτρηση και / ή την ενίσχυση της κατανόησης των επιπτώσεων των καταστροφών.
• Δραστηριότητες για την ενίσχυση των πρωτοκόλλων ετοιμότητας για καταστροφές και των ικανοτήτων αντιμετώπισης.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 3.500.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 08/06/2021
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : ECHO-CP-P&P@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση