ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Preparatory action - Bottom-up Policy Development for Culture & Well-being in the EU


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δημόσιοι φορείς, Ιδιωτικοί φορείς, Κοινοπραξία τουλάχιστον δύο νομικών οντοτήτων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα πολιτιστικής συμμετοχής
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις στον τομέα υγείας (κέντρα ψυχικής υγείας, κλπ)
- Προώθηση της απασχόλησης
- Δράσεις Πολιτισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
Σκοπός / Στόχος : Ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας πιο σταθερής οικονομίας με αναπτυξιακό δυναμικό και άφθονες ευκαιρίες για απασχόληση. Η προτεινόμενη προπαρασκευαστική δράση διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών που σχετίζονται με τον ρόλο του πολιτισμού για την επίτευξη ευημερίας. Η δράση επιτρέπει τη χαρτογράφηση των πιο σχετικών υφιστάμενων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς επίσης και τη δημιουργία ικανοτήτων στους τοπικούς παράγοντες, έτσι ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν αποτελεσματικά από τον πολιτισμό ως μέσο για την αύξηση της ευημερίας και της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική υγεία.
• Έρευνα: Εξετάζει τι γνώσεις, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή εμπειρία για τη σχέση των πολιτών με τον πολιτισμό, την ευημερία και τη ψυχική υγεία. Ακόμη, εξετάζονται οι συνέργειες που θα μπορούσαν να είναι ωφέλιμες για τη προώθηση του πολιτισμού.
• Χαρτογράφηση: Ο δικαιούχος πρέπει να πραγματοποιήσει χαρτογράφηση σχετικών προγραμμάτων της ΕΕ, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και έργων που αφορούν τον πολιτισμό, την ευημερία, καθώς και την υγεία σε ολόκληρη την Ε.Ε.
• Διατομεακή και διασυνοριακή συνεργασία: Ο δικαιούχος θα πρέπει να διευκολύνει πειραματική διατομεακή και διευρωπαϊκή συνεργασία με στόχο τη δημιουργία γνώσεων και τη σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών για την περαιτέρω ενίσχυση της ευημερίας μέσω του πολιτισμού.
• Διάδοση: Είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα συστηματικό πακέτο διάδοσης και επικοινωνίας, έτσι ώστε τα κύρια ευρήματα της προπαρασκευαστικής αυτής δράσης να διαχυθούν προς τους επαγγελματίες των σχετικών τομέων, δηλαδή του πολιτισμού, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικής πολιτικής κτλ.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : • Δράσεις διατομεακής συνεργασίας
• Δράσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών
• Μελέτες
• Συνέδρια, σεμινάρια
• Δραστηριότητες επικοινωνίας
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 500.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 14/05/2021
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Διάρκεια υλοποίησης έργου 18 μήνες
- Έναρξη έργου: Σεπτέμβριος 2021
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να χρηματοδοτήσει μία μόνο πρόταση
Επικοινωνία : EAC-CULTURE-WELL-BEING@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση