ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

European City Facility - Second Call for Applications


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι
Θεματικός τομέας : - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τ.Α.
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Σκοπός / Στόχος : Απώτερος σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν επενδύσεις αειφόρου ενέργειας σε δήμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:
• Η παροχή τοπικής τεχνικής και χρηματοοικονομικής εμπειρογνωμοσύνης, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει προσέλκυση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων.
• Ενίσχυση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ, έτσι ώστε να υπάρξει μεταφορά τεχνογνωσίας και αξιοποίηση καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης.
• Διευκόλυνση της πρόσβασης για μικρούς και μεσαίους δήμους σε ιδιωτική χρηματοδότηση καθώς και σε ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για την πραγματοποίηση των αναμενόμενων επενδύσεων.
• Διάδοση των αποτελεσμάτων σε περισσότερους από 10.000 δήμους.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.140.000 EUR/60.000 EUR ανά δικαιούχο
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 29/03/2021  Λήξη: 31/05/2021
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Περίοδος υποβολής προτάσεων :
2η Πρόσκληση 29 Μαρτίου 2021-31 Μαΐου 2021
3η Πρόσκληση Οκτώβριος-Νοέμβριος 2021
4η Πρόσκληση Μάιος-Ιούνιος-2022
- Οι δήμοι/ τοπικοί φορείς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει SEAP, SECAP ή άλλο πρόγραμμα αντίστοιχου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. (Sustainable Energy Action Plan (SEAP) or Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP))
Επικοινωνία : ce.greece@eucityfacility.eu
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση