ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3452
Κατηγορία Δικαιούχων : ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Προώθηση της απασχόλησης
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι η υποβολή προτάσεων και την ένταξη και τη χρηματοδότηση έργων σχετικά με την πραγματοποίηση της Δράσης, μέσω της οποίας προβλέπεται η υλοποίηση μιας δέσμης συνεκτικών υποστηρικτικών ενεργειών σε έως χίλιους (1000) ωφελούμενους ανέργους, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους και την προώθησή τους στην απασχόληση. Στόχοι της Δράσης είναι:
- Η συμπλήρωση και ενίσχυση των γνώσεων και των βασικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, καθώς και η αναβάθμιση των ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων, σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων
- Η ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων και ειδικότερα, η προώθησή τους στην απασχόληση.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η Δράση περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

- εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική και Mentoring των ωφελούμενων
- κατάρτιση βάσει των αναπτυξιακών προοπτικών της Περιφέρειας και του δυναμισμού των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας
- πιστοποίηση
- εκ των Υστέρων (ex post) αξιολόγηση της Δράσης
- ενδεχόμενες ενέργειες υποστήριξης για την υλοποίηση της Δράσης: επιλέξιμες ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησής της, καθώς και δημοσιότητας / προσέλκυσης ωφελούμενων
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.080.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 05/04/2019  Λήξη: 31/05/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
- Η Δράση:
* δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες πρακτικής άσκησης
* δεν περιλαμβάνονται εξατομικευμένα επιχειρηματικά σχέδια ούτε οι ωφελούμενοι θα έχουν την υποχρέωση να προβούν σε επιχειρηματική δραστηριότητα
Επικοινωνία : Επικοινωνία: Σμυρνής Παναγιώτης
τηλ. 2105745826 εσ. 279
e-mail: defd@asda.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση