ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

GR-ENVIRONMENT: CALL NO 1: WATER MANAGEMENT SOLUTIONS IMPLEMENTED -DESALINATION PLANTS


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Water Managment / Διαχείριση Υδάτων ΕΟΧ 2014 - 2021 (Programme D)
Φορέας χρηματοδότησης : Διεθνείς Οργανισμοί
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : Call for proposals code: Output_1_1_01 S/N EEA Management Information System (MIS) : 4677
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Δημόσιες Αρχές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές, Ερευνητικά και Επιστημονικά Ιδρύματα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση υδάτων - Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας
- Η ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών και η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, των δασών και των θαλασσών
- Προστασία προστατευόμενων περιοχών οικοτόπων, Natura
- Προστασία βιοποικιλότητας
Σκοπός / Στόχος : Στόχος της πρόσκλησης αυτής αποτελεί η υλοποίηση υποδομών και προμηθειών για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : • Προμήθεια εγκαταστάσεων αφαλάτωσης ή αναβάθμιση παλαιότερων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης.
• Καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες.
• Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέων συστημάτων ελέγχου διαρροών και επέκταση των σχετικών συστημάτων στα υπάρχοντα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ύδατος.
• Πρόταση ενίσχυσης διμερών σχέσεων.
• Δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων μεταξύ φορέων στην Ελλάδα και στις δωρήτριες χώρες.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.050.000€/Ελάχιστη χρηματοδότηση ανά δράση 200.000€ και μέγιστη 1.500.000€.
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 26/03/2021
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Θα πρέπει να συμμετέχουν δύο τουλάχιστον οντότητες που είναι επιλέξιμες σε διαφορετικά κράτη μέλη.
- Η περίοδος εφαρμογής θα πρέπει να είναι το πολύ 24 μήνες.
- Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν ως ξεχωριστό υποέργο το σχέδιο επικοινωνίας του έργου.
- Για τα έργα αφαλάτωσης θα πρέπει λύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
Επικοινωνία : gparnassas@mou.gr., smaravelis@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση