ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ Ρεθύμνου - Ομάδα Α


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Κρήτης
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κρήτης
Αριθμός πρόσκλησης : 3595
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
- Δήμος Ρεθύμνης
- Δήμος Αγίου Βασιλίου
- ΔΕΥΑ Ρεθύμνου
- Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Επέκταση / αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης
- Διαχείριση υδάτων - Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας
- Προστασία βιοποικιλότητας
- Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Επενδύσεις για την βελτίωση της ενεργητικής αποδοτικότητας των μεταφορών ιδίως σε αστικές περιοχές (Β.Α.Α.)
- Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Επενδύσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών. - Ενίσχυση δομών και υποδομών φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή
- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αρχών, της οικονομίας και του πληθυσμού
- Δράσεις Πολιτισμού
- Δράσεις Τουρισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Οδικό δίκτυο
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση πράξεων για:
1. Προβολή του πολιτιστικού αποθέματος με εφαρμογές ΤΠΕ - ΟΧΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
2. Ενίσχυση της πυροπροστασίας για επικίνδυνες περιοχές ειδικού χαρακτήρα – ΟΧΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
3. Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης – ΟΧΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
4. Προστασία και ανάδειξη ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων - ΟΧΕ Ρεθύμνου.
5. Προστασία - ανάδειξη των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας – ΟΧΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
6. Βιοκλιματική Αναβάθμιση Αναζωογόνηση, κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου – Ενίσχυση βιώσιμης κινητικότητας - ΟΧΕ Ρεθύμνου.
7. Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης οδικού δικτύου – ΟΧΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : 1. Η από κοινού διαχείριση και προβολή του υφιστάμενου πολιτιστικού αποθέματος με τρόπο καινοτόμο και πιλοτικό που θα έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής του σε αντίστοιχες υπηρεσίες
2. Παρεμβάσεις μείωσης των επιπτώσεων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών στο φυσικό περιβάλλον με έμφαση στις πυρκαγιές. Περιλαμβάνει εργασίες θωράκισης του περιβαλλοντικού αποθέματος με σχέδια διαχείρισης, έργα υποδομών, εξοπλισμό υποστήριξης και ειδικές υπηρεσίες συντονισμού και εξασφάλισης ετοιμότητας των αρμόδιων φορέων.
3. Παρεμβάσεις αναβάθμισης, ενίσχυσης των υποδομών ύδρευσης για την ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής μέσω έργων υποδομής. Έργα περιορισμού των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης και έργα διασφάλισης της δημόσιας υγείας με την εξασφάλιση ασφαλούς πόσιμου νερού.
4. Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς - Ανάπτυξη θεματικών διαδρομών ανάδειξης του τοπικού φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος - πολιτιστικής κληρονομιάς
5. Ανάπτυξη ήπιων παρεμβάσεων σε βασικούς πόλους της περιοχής παρέμβασης με στόχο την προστασία και ανάδειξη φυσικών συστημάτων - Ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας των συστημάτων αυτών προκειμένου να μην επηρεαστούν από την αύξηση της επισκεψιμότητάς των φυσικών τοπίων. Επιπλέον η δράση αφορά σε δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατοίκων και επισκεπτών των βόρειων παραλιών της περιοχής παρέμβασης σχετικά την ύπαρξη ευάλωτων οικοσυστημάτων, πράσινων υποδομών, αναγκών προστασίας κ.λπ.
6. βιοκλιματική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, οδών και υφιστάμενων χώρων πρασίνου σε κεντρικούς άξονες του αστικού ιστού πόλεων της ΟΧΕ Ρεθύμνου - Εφαρμογή μέτρων που εστιάζουν στην ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση στο δημόσιο κοινόχρηστο χώρο. Αναβάθμιση των υποδομών βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στο ποδήλατο και την ενίσχυση της προσπελασιμότητάς του στο σύνολο του δικτύου εντός αστικής περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ολοκλήρωση του υφιστάμενου δικτύου
7. Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών του οδικού δικτύου αναφορικά με τη συμπλήρωση ελλειμματικών υποδομών κρίσιμων για τη διασύνδεση πόλης – εξω-αστικών χώρων και πόλων έλξης επισκεπτών, με τη μείωση του χρόνου μετακίνησης προς την ενδοχώρα και τη βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο της δράσης αναβαθμίζεται το τοπικό οδικό δίκτυο με δυνατότητα διαμορφώσεων κοινοχρήστων χώρων παρακείμενων στο δίκτυο εφόσον αυτό απαιτηθεί
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 9.750.000,00
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 27/03/2019  Λήξη: 30/06/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να εμπίπτουν στην εγκεκριμένη στρατηγική ΟΧΕ στην ΠΕ Ρεθύμνου
- Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δράσεις συντήρησης του οδικού δικτύου
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
Τηλ: 2813 404500
Υπεύθυνος: ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ
τηλ: 2813404529
e-mail: vxidianos@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση