ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

FIFTH CALL FOR MODULAR PROJECTS


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-B "Mediterranean (MED)"
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α., Λοιποί Φορείς
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις για την βελτίωση της ενεργητικής αποδοτικότητας των μεταφορών ιδίως σε αστικές περιοχές (Β.Α.Α.)
- Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον στα πλαίσια του προγράμματος Interreg MED για τις προτεραιότητες προγραμματισμού της περιόδου 2021-2027. Στόχος της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι να βασιστεί σε συγκεκριμένα επιτεύγματα έργων Interreg MED 2014-2020 και να αξιοποιήσει τα περαιτέρω αποτελέσματα των έργων που έχουν ολοκληρωθεί, «γεφυρώνοντας» τα με τις απαιτήσεις της επόμενης περιόδου προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη την νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ε.Ε. για την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία».


Τα εργαλεία για την επίτευξη του στόχου της πρόσκλησης είναι τα ολοκληρωμένα παραδοτέα/αποτελέσματα του έργου Interegg MED 2014-2020 που έχουν ολοκληρωθεί με σημαντικές δυνατότητες μεταφοράς-ενσωμάτωσης στις τοπικές και περιφερειακές ή και εθνικές πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται μόνο δύο τύποι έργων:

• Μεταφορά έργου που εστιάζει στην αποτελεσματική μεταφορά αναπτυγμένων εργαλείων και μεθοδολογιών
• Ένταξη έργου με επίκεντρο την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές πολιτικές. Αυτός ο τύπος έργων υποστηρίζει μια «διαδικασία ενσωμάτωσης» ενός τεχνικού εργαλείου από έναν οργανισμό σε έναν δημόσιο φορέα που συμμετέχει ενεργά στη χάραξη και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών, με στόχο τη βελτίωση τους.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Για τη «μεταφορά έργων» χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
• Συντονισμός του πακέτου εργασίας
• Ανταλλαγή πληροφοριών
• Μεταφορά δοκιμασμένων διαδικασιών, τεχνικών, μοντέλων, εργαλείων, μεθόδων ή/και υπηρεσιών
Για τα «έργα ενσωμάτωσης» χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
• Συντονισμός του πακέτου εργασίας
• Ανταλλαγή πληροφοριών
• Ένταξη αποτελεσμάτων
• Στρατηγική σύνδεση και δημιουργία συνεργειών και μηχανισμών συνεργασίας
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.600.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 01/02/2021  Λήξη: 15/04/2021
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε ολοκληρωμένα έργα των ακόλουθων ειδικών στόχων του προγράμματος Interreg MED 2014-2020:
• S.O. 1.1 “To increase transnational activity of innovative clusters and networks of key sectors of the MED area”- Να αυξηθεί η διακρατική δραστηριότητα καινοτόμων ομάδων και «δικτύων κλειδιών» σε τομείς της περιοχής MED
• S.O. 2.3 “To increase capacity to use existing low carbon transport systems and multimodal connections among them” – Να αυξηθεί η ικανότητα χρήσης των υφισταμένων συστημάτων μεταφοράς χαμηλών εκπομπών άνθρακα και πολυτροπικών συνδέσεων μεταξύ τους
• S.O.3.1 “To enhance the development of a sustainable and responsible coastal and maritime tourism in the MED Area” – Ενίσχυση της ανάπτυξης βιώσιμου και υπεύθυνου παράκτιου τουρισμού
• S.O.3.2 “To maintain biodiversity and natural ecosystems through strengthening the management and networking of protected areas” – Διατήρηση της βιοποικιλότητας των φυσικών οικοσυστημάτων μέσω της ενίσχυσης και δικτύωσης των προστατευόμενων περιοχών»
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
URL: https://interreg.gr/
Τηλ:+302310469600
e-mail: interreg@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση