ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Πρόσκληση Νο 1: «Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Νερού-Μονάδες Αφαλάτωσης» (Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων»)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021/ GR - Energy
Φορέας χρηματοδότησης : Διεθνείς Οργανισμοί
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : Α/Α ΟΠΣ ΕΟΧ: 4677
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα, Ερευνητικοί Φορείς του 12, ν. 4386/2016, Πανεπιστήμια, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης γνώσεων και Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στην περίπτωση που έχουν συνάψει προγραμματική Σύμβαση με τους ανωτέρω αναφερόμενους φορείς
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση υδάτων - Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας
- Η ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών και η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, των δασών και των θαλασσών
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης αυτής είναι η υλοποίηση υποδομών/προμηθειών για την βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Έργα παροχής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης (προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης ή αναβάθμιση παλαιών μονάδων αφαλάτωσης), τα οποία θα συνδυαστούν με καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες καθώς και έργα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση διαρροών και τη μείωση της απώλειας υδρευτικού νερού.
Επιλέξιμες Δαπάνες:
• Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μονάδων αφαλάτωσης και αντικατάσταση, επέκταση ή αναβάθμιση υπαρχουσών μονάδων αφαλάτωσης.
• Κατασκευή υποστηρικτικών υποδομών για τη λειτουργία των ανωτέρω
μονάδων αφαλάτωσης, όπως δίκτυα μεταφοράς και απόρριψης, αντλιοστάσια, δεξαμενές αποθήκευσης, αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων κτλ.
• Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέων συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος/τηλεχειρισμός), επέκταση των υπαρχόντων σχετικών συστημάτων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής του νερού.
Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες και μεθόδους. Στα έργα αφαλάτωσης θα πρέπει μέρος τουλάχιστον των ενεργειακών αναγκών λειτουργιάς να καλύπτεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Εφόσον είναι αναγκαίο μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως ξεχωριστό υποέργο τα ακόλουθα:
• Οι απαραίτητες μελέτες/έρευνες που αφορούν στην ανάπτυξη/εφαρμογή των καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών/μεθόδων που περιλαμβάνονται στην προς χρηματοδότηση πρόταση.
• Εργασίας αρχαιολογίας.
• Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ.
• Απόκτηση γης, έως και το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : Ελάχιστος προϋπολογισμός επιχορήγησης: 200.000€ Μέγιστος προϋπολογισμός επιχορήγησης: 1.500.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 26/03/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 30/04/2024
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: Output_1_1_01
- Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης: 100% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης
-Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει σε δύο στάδια, όπου στο πρώτο εξετάζεται η πληρότητα και επιλεξιμότητα της πρότασης και στο δεύτερο η αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων.
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"
Επικοινωνία :
Γιώργος Παρνασσάς, Τηλ: 2131500953, e-mail: eysped@mou.gr , gparnassas@mou.gr
Μαραβελής Σωτήρης, Τηλ: 2131500963, e-mail: smaravelis@mou.gr

Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση