ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Πρόσκληση Νο 2: «Ειδικά μέτρα σχετιζόμενα με τα υποστηριζόμενο πρόγραμμα μέτρων της Ελλάδας»


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021/ GR - Energy
Φορέας χρηματοδότησης : Διεθνείς Οργανισμοί
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : Α/Α ΟΠΣ ΕΟΧ: 4235
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12, Ν. 4386/2016, Πανεπιστήμια, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης γνώσεων, Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση υδάτων - Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας
- Η ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών και η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, των δασών και των θαλασσών
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης αποτελεί η παροχή δεδομένων και λύσεων για τη βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων σωμάτων ή/και η βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων. Η πρόσκληση αυτή αναμένεται να χρηματοδοτήσει έργα που συμπεριλαμβάνονται στα Μέτρα Διαχείρισης Σχεδίων Λεκανών Απορροής Ποταμών. Θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας για έργα που αφορούν νησιά και παράκτιες περιοχές με κακή κατάσταση υδάτων. Ακόμη, μέσω του προγράμματος αυτού επιδιώκεται η βελτίωση της περιβαλλοντικής αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και μείωση των δυσμενών επιπτώσεων της ρύπανσης και άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Άμεσες δαπάνες: Κόστος προσωπικού, έξοδα ταξιδιού και διαμονής, κόστος αγοράς εξοπλισμού, δαπάνες για αναλώσιμα και προμήθειες, δαπάνες υλοποίησης πλάνου δημοσιότητας, μεταφράσεις και άλλες δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση της δράσης.
Στα πλαίσια των διμερών σχέσεων επιλέξιμες θεωρούνται:
• Οι δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των Δότριων χωρών και της Ελλάδος.
• Ενέργειες που αφορούν τη συνεργασία με εταίρους από τις Δότριες χώρες για την κατάρτιση και υποβολή πρότασης.
• Δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων, τεχνολογίας, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ φορέων στην Ελλάδα και φορέων στις Δότριες χώρες ή και διεθνείς οργανώσεις.
Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης: 100% των επιλέξιμων δαπανών
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 600.000€ +50.000€ για διμερείς σχέσεις
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 11/02/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 30/04/2024
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: Output_1_2_01
- Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει σε δύο στάδια, όπου αρχικά εξετάζεται η πληρότητα και η επιλεξιμότητα της πρότασης και στο δεύτερο στάδιο γίνεται αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"
- τηλ: 2131500-976-967
- E-mail: epapaxatzopoulou@mou.gr lavdelas@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση