ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

AMIF-Asylum, Migration and Integration Fund


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : AMIF-Asylum, Migration and Integration Fund 2021 - 2027 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : AMIF-2020-AG-CALL-01
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι, Περιφέρειες, Δημόσιες Αρχές, Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας, Ενώσεις των πολιτών, Ενώσεις μεταναστών και τοπικών κοινοτήτων
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Μεταναστευτικό - Προσφυγικό ζήτημα
Σκοπός / Στόχος : Στόχος της πρόκλησης αυτής είναι η διευκόλυνση και ανάπτυξη της εφαρμογής στρατηγικών τοπικής ολοκλήρωσης πολλών ενδιαφερομένων που περιλαμβάνουν διάφορες πτυχές της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αποσκοπούν στην βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης και της αίσθησης ότι οι μετανάστες ανήκουν σε τοπικές κοινότητες. Επιπλέον, ενθαρρύνονται προτάσεις που περιλαμβάνουν την βελτίωση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των σχετικών ενδιαφερομένων στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ολοκλήρωσης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:
• Δραστηριότητες διαβούλευσης για τον σχεδιασμό της τοπικής ολοκλήρωσης
• Εκπαίδευση, εργαστήρια και δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης
• Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση από ομότιμους και από μέλη της εταιρικής σχέσης για τη χάραξη και την εφαρμογή στρατηγικής τοπικής ολοκλήρωσης
• Μεταφορά δραστηριοτήτων γνώσης μεταξύ των μελών της εταιρικής σχέσης
• Δημιουργία εργαλείων ή πλατφορμών για την διευκόλυνση της διάδοσης τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών
Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στη συμβολή και επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:
• Καθιέρωση ενός βιώσιμου πλαισίου σε τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπικής ολοκλήρωσης
• Αναπαραγόμενες καλές πρακτικές και μεθοδολογία για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπικής ολοκλήρωσης που μπορεί να εμπνεύσει και άλλους τοπικούς φορείς σε ολόκληρη την Ε.Ε.
• Βελτιωμένη διακρατική συνεργασία μεταξύ ενεργών ενδιαφερομένων μερών στην στρατηγική τοπικής ολοκλήρωσης
• Βελτιωμένη κοινωνική και οικονομική ένταξη και αίσθηση κοινότητας σε τοπικό επίπεδο για τους μετανάστες που συμμετέχουν στο έργο
• Αυξημένη ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για την ένταξη σε τοπικό επίπεδο
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.500.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 16/02/2021
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση