ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

European Islands Facility NESOI - First Call for Proposals


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : 1st Open Call
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι, Περιφέρειες, Δημόσιες Αρχές, Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας, Ενώσεις των πολιτών, Ενώσεις μεταναστών και τοπικών κοινοτήτων
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Σκοπός / Στόχος : • Η προώθηση των επενδύσεων για ενεργειακή μετάβαση στα νησιά
• Η διευκόλυνση της αποκέντρωσης των ενεργειακών συστημάτων
• Η συμβολή στις πολιτικές της ΕΕ και στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2030, επιδιώκοντας εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 440 GWh/έτος κα 160.000kt CO2/έτος αποφυγής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : • Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
• Παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, είτε συστήματα φωτισμού
• Βελτίωση του υπάρχοντος ηλεκτρικού δικτύου
• Βελτίωση δελτίων τηλεθέρμανσης και ψύξης
• Ενέργειες διαχείρισης αποβλήτων και νερού
• Βελτίωση παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας
• Ενεργειακός έλεγχος και ανάλυση
• Κόστος σύναψης εξωτερικής τεχνικής βοήθειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο σημείο
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.560.000€ / 60.000€ ανά έργο
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 18/12/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Ολοκλήρωση έργου: 12 μήνες από την έγκριση
Επικοινωνία : nesoi@sinloc.com
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση