ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ Λασιθίου - Ομάδα Α'


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Κρήτης
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κρήτης
Αριθμός πρόσκλησης : 3594
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
- Δήμος Αγίου Νικολάου
- Δήμος Ιεράπετρας
- Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
- ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου
- Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ
- Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Επέκταση / αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης
- Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Επενδύσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών. - Ενίσχυση δομών και υποδομών φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή
- Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών
- Δράσεις ενημέρωση και ευαισθητοποίησης για τη "Κλιματική Αλλαγή"
- Δράσεις Πολιτισμού
- Δράσεις Τουρισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
- Οδικό δίκτυο
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι η υποβολή και η χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο των κάτωθι δράσεων:
- Έξυπνες Εφαρμογές ηλεκτρονικού τουρισμού – πολιτισμού - ΟΧΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
- Υλοποίηση δράσεων που περιορίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων – ΟΧΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
- Αναβάθμιση συμπλήρωση δικτύων και συστημάτων ύδρευσης – ΟΧΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
- Αναβάθμιση μνημείων / χώρων πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος - ΟΧΕ Λασιθίου.
- Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος περιοχή παρέμβασης – ΟΧΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
- Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και οδικών αρτηριών - ΟΧΕ Λασιθίου.
- Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου – ΟΧΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Χρηματοδοτούμενες δράσεις:
1. Ανάπτυξη ενός συνόλου συνδυαστικών ψηφιακών εφαρμογών για την προβολή του περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και εν γένει του τουριστικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης.
2. Πράξεις που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με έμφαση σε αυτές που αφορούν σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές
- α) θωράκιση του παράκτιου μετώπου της περιοχής παρέμβασης μέσω πράξεων προστασίας των ακτών και πολιτικής προστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα (π.χ. χιονοπτώσεις)
- β) κατασκευή έργων υποδομής όπως έργα αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων – αντιπλημμυρικά, κλπ)
3. Δράσεις για την αντικατάσταση παλαιών, ακατάλληλων δικτύων ύδρευσης και την αναβάθμιση – συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης, αλλά και σύστημα τηλεδιαχείρισης για την αποδοτικότερη χρήση των υδάτων
4. Παρεμβάσεις για την προστασία και ανάδειξη σημαντικών πολιτιστικών μνημείων και χώρων πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, με την αποκατάσταση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και τη μετατροπή και χρήση τους ως σύγχρονων υποδομών πληροφόρησης, αλλά και δράσεις ενημέρωσης και προβολής.
5. Παρεμβάσεις βιοκλιματικών αναπλάσεων στον αστικό ιστό των πόλεων του Αγίου Νικολάου και της Ιεράπετρας για εξασφάλιση ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου εντός του αστικού ιστού, και διευκόλυνση της κυκλοφορίας κατοίκων και επισκεπτών.
6. Αναβάθμιση του τοπικού οδικού δικτύου (μόνο εφόσον αποτελεί μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα) προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα προσβασιμότητας και οδικής ασφάλειας σε κομβικές τοπικές οδούς με βελτιωτικές εργασίες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τοπικού οδικού δικτύου»
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 10.250.000 ευρώ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 27/03/2019  Λήξη: 31/05/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δράσεις συντήρησης του οδικού δικτύου
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία
καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
Τηλ: 2813 404500
Υπεύθυνος: ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ
τηλ: 2813404529
e-mail:vxidianos@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση