ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

FOURTH CALL FOR MODULAR PROJECTS


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-B "Mediterranean (MED)"
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : 4TH CALL
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α., Λοιποί Φορείς
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις για την βελτίωση της ενεργητικής αποδοτικότητας των μεταφορών ιδίως σε αστικές περιοχές (Β.Α.Α.)
- Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός / Στόχος : Στόχος της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι να βασιστεί σε συγκεκριμένα επιτεύγματα έργων Interreg MED 2014-2020 και να αξιοποιήσει τα περαιτέρω αποτελέσματα των έργων που έχουν ολοκληρωθεί, «γεφυρώνοντας» τα με τις απαιτήσεις της επόμενης περιόδου προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη την νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ε.Ε. για την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία».

Τα εργαλεία για την επίτευξη του στόχου της πρόσκλησης είναι τα ολοκληρωμένα παραδοτέα/αποτελέσματα του έργου Interegg MED 2014-2020 που έχουν ολοκληρωθεί με σημαντικές δυνατότητες μεταφοράς-ενσωμάτωσης στις τοπικές και περιφερειακές ή και εθνικές πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται μόνο δύο τύποι έργων:
• Μεταφορά έργου που εστιάζει στην αποτελεσματική μεταφορά αναπτυγμένων εργαλείων και μεθοδολογιών
• Ένταξη έργου με επίκεντρο την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές πολιτικές. Αυτός ο τύπος έργων υποστηρίζει μια «διαδικασία ενσωμάτωσης» ενός τεχνικού εργαλείου από έναν οργανισμό σε έναν δημόσιο φορέα που συμμετέχει ενεργά στη χάραξη και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών, με στόχο τη βελτίωση τους.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Για τη «μεταφορά έργων» χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
• Συντονισμός του πακέτου εργασίας
• Ανταλλαγή πληροφοριών
• Γενικές δραστηριότητες επικοινωνίας για συμμόρφωση με τους σκοπούς επικοινωνίας
• Γενικές δραστηριότητες επικοινωνίας για συμμόρφωση με τους σκοπούς επικοινωνίας και δημοσιότητας ενός έργου συνεργασίας Interreg MED 2014-2020
• Επικοινωνιακές δραστηριότητες αυστηρά συνδεδεμένες και απαραίτητες για τη διαδικασία μεταφοράς
• Αξιολόγηση των θεσμικών/διοικητικών και εδαφικών αναγκών του «δέκτη»
• Εκπαίδευση των εταίρων
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.000.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 01/10/2020  Λήξη: 15/12/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε ολοκληρωμένα έργα των ακόλουθων ειδικών στόχων του προγράμματος Interreg MED 2014-2020:
• S.O. 2.1 «Αύξηση της ικανότητας για καλύτερη διαχείριση της ενέργειας σε δημόσια κτίρια σε διεθνικό επίπεδο» (CESBA MED, EduFootprint, IMPULSE, PrioritEE, STEPPING, SISMA)
• S.O. 2.2 «Αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων τοπικών πηγών ενέργειας σε στρατηγικές και σχέδια συνδυασμού ενέργειας σε συγκεκριμένες περιοχές MED» (COMPOSE, ForBioEnergy, Local4Green, PRISMI-PRISMI Tool)
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλ:+302310469600
e-mail: interreg@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση