ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Νέα έργα ύδρευσης & εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιά με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες, σε νησιά - τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού και σε παράκτιες τουριστικές περιοχές


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης : 3623
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού
- Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
- Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης των Περιφερειών Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου, Ιονίων νήσων και Κρήτης
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Επέκταση / αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης
- Διαχείριση υδάτων - Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας
- Η ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών και η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, των δασών και των θαλασσών
- Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης , οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε :
Α. Νέα έργα ύδρευσης, δηλαδή νέες υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού,
Β. Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση των αναγκών σε νησιά με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες και σε παράκτιες τουριστικές περιοχές,

- και θα συμβάλλουν:
1. στην επάρκεια και ποιότητα πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
2. στην βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού, την αναβάθμιση των υπηρεσιών διαμονής των επισκεπτών και την προστασία της δημόσιας υγείας
3. στην αυτονομία υδροδότησης των τουριστικών νησιών και παράκτιων τουριστικών περιοχών με απεξάρτηση από την δαπανηρή μεταφορά πόσιμου νερού, την προστασία της δημόσιας υγείας με την παροχή πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, την βελτίωση του συνθηκών διαβίωσης μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού και την αναβάθμιση των υπηρεσιών διαμονής των επισκεπτών.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Μέσω της παρούσας πρόσκλησης , δύνανται να χρηματοδοτηθούν:
Α) Για τα έργα ύδρευσης:
- Κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) με δυναμικότητα τουλάχιστον 1000 κυβικά μέτρα επεξεργασμένο νερό την ώρα στη παρούσα φάση κατασκευής (20ετία), με τα αναγκαία έργα υδροληψίας, προσαγωγής, αποθήκευσης, άντλησης, μεταφοράς πόσιμου νερού και διάθεσης των παραπροϊόντων,
- Κατασκευή νέων εξωτερικών υδραγωγείων ήτοι δίκτυα αγωγών μεταφοράς πόσιμου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης ή/και έργα επέκτασης –ενίσχυσης υφισταμένων εξωτερικών υδραγωγείων με τα απαραίτητα συνοδά έργα,
Β) Για τα έργα Αφαλάτωσης:
- Κατασκευή Νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με δυναμικότητα τουλάχιστον 2000 κυβικά μέτρα επεξεργασμένο νερό την ημέρα στη παρούσα φάση κατασκευής (20ετία), με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων,
- Κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς (νέα χάραξη) αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης (νέο εξωτερικό υδραγωγείο) ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου δικτύου που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί μετά την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης.
Επίσης δύνανται να χρηματοδοτηθούν:
- Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου , ως ξεχωριστό υποέργο,
- Εργασίες αρχαιολογίας, ως ξεχωριστό υποέργο
- Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, ως ξεχωριστό υποέργο
- Απόκτηση γης, ως ξεχωριστό υποέργο
- και γενικότερα όλες οι κατασκευές, προμήθειες και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες, αφενός μεν, για την άμεση δημοπράτηση των έργων, αφετέρου δε, για την ολοκλήρωσή τους και είναι επιλέξιμες στο Ε.Π. « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
* Τα έργα ύδρευσης θα πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό/ά υποέργο/α από τα έργα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού σε περίπτωση που είναι διακριτή η λειτουργία τους
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 30.000.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 03/04/2019  Λήξη: 01/07/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2019
Ειδικές πληροφορίες : - Η κατασκευή ή/και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
Επικοινωνία : - Υπεύθυνη: Αργυρή Δημοπούλου
- τηλ. 213.214.2222
- e-mail: adimopoulou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση