ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Unlocking Youth Potential


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Fund for Youth Employment
Φορέας χρηματοδότησης : Διεθνείς Οργανισμοί
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΝΠΔΔ
- ΝΠΙΔ
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση της απασχόλησης
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Σκοπός / Στόχος : • Βελτίωση της κατάστασης απασχόλησης της ομάδας στόχου.
• Αύξηση συμμετοχής στην εκπαίδευση και κατάρτιση της ομάδας στόχου.
• Αύξηση του αριθμού των ανθρώπων από την ομάδα στόχο που βιώνει κοινωνική συμπερίληψη.
• Καινοτόμες προσεγγίσεις για τη μείωση της ανεργίας των νέων που έχουν αναπτυχθεί ή εγκριθεί.
• Αύξηση της διακρατικής συνεργασίας σε θέματα αγοράς εργασίας
• Αύξηση γνώσεων των επιπτώσεων των πρωτοβουλιών για την απασχόληση της ομάδας στόχου.
• Αύξηση της ικανότητας αξιολόγησης των επιπτώσεων των πρωτοβουλιών απασχόλησης για την ομάδα στόχο από ερευνητικά ιδρύματα.
• Αύξηση της χρήσης μελετών από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
• Αύξηση της γνώσης σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην ομάδα στόxo
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : • Ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας/επιχειρήσεων.
• Καινοτόμα υποστήριξη εκκίνησης σε νέους επιχειρηματίες.
• Νέες προσεγγίσεις καθοδήγησης.
• Πειραματική διδακτική.
• Πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην εξασφάλιση πρόσβασης σε ελάχιστο εισόδημα.
• Κατάρτιση
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 11.500.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 05/01/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 30/04/2024
Ειδικές πληροφορίες : - Φορέας χρηματοδότησης: EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
Επικοινωνία : eeagrants@ecorys.com
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση