ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Environmental Crime


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Internal Security Fund-Police
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : ISFP-2020-AG-ENV
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμοι
- Δημόσιες Aρχες
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
- Προστασία προστατευόμενων περιοχών οικοτόπων, Natura
- Προστασία βιοποικιλότητας
- Παιδεία - Κατάρτιση
Σκοπός / Στόχος : Καταπολέμηση της εμπορίας άγριων ζώων, του δασικού εγκλήματος και άλλων μορφών εγκλήματος άγριας ζωής, καταπολέμηση εμπορίας παράνομων αποβλήτων καθώς και οποιοδήποτε άλλου είδους περιβαλλοντικού εγκλήματος.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Δραστηριότητες που προωθούν τη δικτύωση, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγής ορθών πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων, ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων (π.χ. ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό), απόκτηση-συντήρηση και αναβάθμιση τεχνικού εξοπλισμού, μελέτες, διαχείριση του έργου και αξιολόγηση δραστηριοτήτων
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 2.300.000‎€ Ελάχιστη χρηματοδότηση:250.000‎€ Μέγιστη συνεισφορά Ε.Ε.:90%
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 17/12/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Διάρκεια έργου: Έως 24 μήνες
Επικοινωνία : HOME-ISF@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση