ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Στρατηγικές Συμπράξεις για την αντιμετώπιση της κρίσης Covid-19


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ERASMUS +
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμοι
- Δημόσιες αρχές
- Εκπαιδευτικοί Φορείς
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Παιδεία - Κατάρτιση
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : - Ενίσχυση της ετοιμότητας παροχής ψηφιακής εκπαίδευσης στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Σχολικής και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
-Ενίσχυση της Δημιουργικότητας στους τομείς Σχολικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
-Στρατηγικές Συμπράξεις που αφορούν τη συνεργασία διακρατικών φορέων που ανήκουν στο χώρο της εκπαίδευσης, κατάρτισης και της αγοράς εργασίας με στόχο τη προώθηση καινοτόμων πρακτικών ιδεών, μεθοδολογιών, εργαλείων, την ανταλλαγή και τη συγκριτική αποτίμηση καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Δράσεις-Στρατηγικές Συμπράξεις για τη δημιουργικότητα
• Δραστηριότητες που ενισχύουν την δημιουργικότητα στην εκπαίδευση, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
• Δράσεις που θα επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη χρήση ψηφιακών μέσων με σκοπό την προσαρμογή του τρόπου δημιουργίας, διαχείρισης, διάδοσης, πρόσβασης και αγοράς δημιουργικών προϊόντων, πολιτιστικών αγαθών και εκδηλώσεων.
• Δραστηριότητες που θα προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή των νέων στα κοινά μέσω τέχνης.
• Δραστηριότητες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εξέλιξη επιχειρηματικών ιδεών και ταλέντων σε πολιτισμικούς και δημιουργικούς τομείς.
• Ψηφιακά εργαλεία, προγράμματα που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της πολυπολιτισμικότητας.
• Καλλιτεχνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες με εκπαιδευτική διάσταση ή στόχευση στην ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά ζητήματα (θεατρικά έργα, εκθέσεις κλπ.) (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 12.500 € για κάθε μήνα συμμετοχής, μέγιστο ποσό ανά έργο: 300.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 29/10/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης έργου 24 μήνες
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,
Τ.Κ. 111 43 Αθήνα
Τηλ: 2131314450, 2131314453, 2131314460
Φαξ: 2131314465
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση