ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Πρόσκληση ΧΜ ΕΟΧ/ GR-Energy


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021/ GR - Energy
Φορέας χρηματοδότησης : Διεθνείς Οργανισμοί
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : 3740
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ)
- Δήμοι
- Περιφέρειες
- Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Κέντρα
- Κάθε φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, με εμπορικό ή μη σκοπό
- ΜΚΟ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Σκοπός / Στόχος : Ο στόχος του Προγράμματος «GR-Energy» για την Ελλάδα είναι "ενέργεια χαμηλότερης έντασης άνθρακα και αυξημένη ασφάλεια εφοδιασμού" και θα επιτευχθεί μέσω του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου αντίκτυπου των αποτελεσμάτων του προγράμματος στους ενδιαφερόμενους και στις ομάδες στόχους. Το κύριο αποτέλεσμα του προγράμματος είναι η "βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας". Συγκεκριμένα, τα έργα του "GR-Energy" θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO2, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην αύξηση της παραγωγής ενέργειάς από ανανεώσιμες πηγές, στην αύξηση των θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της δυναμικής των τοπικών κοινοτήτων. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να υποστηρίζουν καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της παραγωγής ΑΠΕ και των παρεμβάσεων ΕΑ στις δημόσιες κοινωνικές υποδομές.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Μέσω της παρούσας πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν Πράξεις που αφορούν σε επεμβάσεις για ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ και βελτίωσης της ΕΑ σε κτίρια και υποδομές του δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 9.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 22/10/2020  Λήξη: 23/11/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 30/04/2024
Ειδικές πληροφορίες : - Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι από 500.000 έως και 1.300.000 € ανά Πράξη Φορέα Υλοποίησης
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: http://www.cres.gr/cres/files/prokyrixeis_files/prokyr_20200723_gr.pdf
Επικοινωνία : Διαχειριστή Προγράμματος ΚΑΠΕ
email: xm-eox@cres.gr
υπόψη του Συντονιστή Δρ. Κωνσταντίνου Πατλιτζιάνα
τηλ. 2106603300).
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση