ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στη Δυτική Αθήνα


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3375
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμος Αγ. Βαρβάρας
- Δήμος Ιλίου
- Δήμος Περιστερίου
- Δήμος Πετρουπόλεως
- Δήμος Χαϊδαρίου
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
- Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
Σκοπός / Στόχος : Σκοπό της Προτεινόμενης Δράσης αποτελεί η Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας.
Στόχοι της Δράσης είναι :
- η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου μάθησης, για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα προωθήσουν την προσωπική ανάπτυξη, θα αυξήσουν την ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα των γυναικών και θα συμβάλουν στην ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής, μειώνοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και διευκολύνοντας την πρόσβαση στην
εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή δίνεται έμφαση στη συμμετοχή των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, των ατόμων με αναπηρία και των γυναικών σε δράσεις δια βίου μάθησης.
- η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με δυνατότητες για τη συνεχή βελτίωση των προσόντων
και των επαγγελματικών δεξιοτήτων, ιδίως των νέων και των ατόμων που βρίσκονται σε διαδικασία ενεργού γήρανσης.
- η βελτίωση της ποιότητας της δια Βίου Μάθησης και εκπαίδευσης, ώστε να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες και να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας.
- η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου οικογενειών με γονείς που έχουν χαμηλά τυπικά προσόντα, ώστε
μεταξύ άλλων, να καταστεί δυνατή η κοινωνική τους ένταξη και η πρόληψη / αντιμετώπιση των διακρίσεων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η βελτίωση, ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης θα λάβει χώρα μεταξύ άλλων και σε σχολικές μονάδες στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν μεταξύ άλλων και οι υφιστάμενες σχολικές υποδομές κατά τις
απογευματινές ώρες και να διασφαλισθεί η ανοιχτή και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε δράσεις δια βίου
μάθησης.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.650.000,00
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 27/03/2019  Λήξη: 31/07/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Η Δράση εντάσσεται στην Παρέμβαση της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας με κωδικό ΟΔ/Π-2: Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης.
Επικοινωνία : Πληροφορίες:
Σμυρνής Παναγιώτης,
2105745826 εσ. 279,
e-mail: defd@asda.gr
ή
Ιωάννα Χαρακίδα
Τηλέφωνο : 210 5745826 (εσ. 267)
Fax : 2105759547
Email : defd@asda.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση