ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Competence centres for social innovation - Κέντρα Ικανοτήτων για την κοινωνική καινοτομία


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : EaSI: Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : VP/2020/010
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Νομικά πρόσωπα που εδρεύουν εντός των χωρών της Ε.Ε.
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Παροχή στήριξης για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Διακρατική Συνεργασία (αδελφοποιήσεις, δίκτυα πόλεων)
Σκοπός / Στόχος : - Διακρατική μεταφορά γνώσεων και τεχνογνωσίας για την υποστήριξη της κοινωνικής καινοτομίας σε ενδιάμεσους φορείς κοινωνικής καινοτομίας
- Δημιουργία συνεργειών
- Δικτύωση με επιλεγμένα κέντρα ικανοτήτων
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Ολοκληρωμένη επισκόπηση του οικοσυστήματος κοινωνικής καινοτομίας
- Συλλογή, επικύρωση, χαρτογράφηση και επικοινωνία των πετυχημένων εργαλείων
- Οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης
- Καθοδήγηση για την προσαρμογή των κατάλληλων εργαλείων
- Διευκόλυνση της ανάπτυξης νέων μορφών χρηματοδότησης
- Κοινοποίηση κατάλληλων και επιτυχημένων εργαλείων
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 5 εκατομμύρια ευρώ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 15/10/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : -Χρηματοδότηση έως το 80% των επιλέξιμων δαπανών
Επικοινωνία : empl-vp-2020-010@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση