ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων τύπων μισαλλοδοξίας και παρακολούθηση, πρόληψη και αντιμετώπιση της διαδικτυακής ρητορικής μίσους


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων :
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Ιδιωτικοί Φορείς
- Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
- Δήμοι και Περιφέρειες
- Κεντρική διοίκηση
- Διεθνείς Οργανισμοί
Θεματικός τομέας :
Θεματικοί υποτομείς :
Σκοπός / Στόχος : - Πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας
- Παρακολούθηση, πρόληψη και αντιμετώπιση της διαδικτυακής ρητορικής μίσους
- Βελτίωση των δυνατοτήτων των κεντρικών διοικήσεων να ανταποκρίνονται στο ρατσισμό, τη ξενοφοβία, την ομοφοβία και σε άλλες μορφές μισαλλοδοξίας
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
- Πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας
α) αμοιβαία μάθηση και ανταλλαγές καλών πρακτικών
β) δημιουργία συμπράξεων, κατάρτιση και επιμόρφωση
γ) υποστήριξη θυμάτων και κοινοτήτων τους
δ) διαθρησκευτικός και διαπολιτισμικός διάλογος
ε) πρωτοβουλίες διάχυσης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού (π.χ. νεολαία, εκπαιδευτές, ΜΜΕ, κεντρική διοίκηση)
 εκστρατείες ενημέρωσης, μελέτες και δράσεις κατάρτισης
- Παρακολούθηση, πρόληψη και αντιμετώπιση της διαδικτυακής ρητορικής μίσους
α) πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, εκστρατείες και πολυεταιρικές δράσεις
β) προώθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης και εκπαίδευσης
γ) καταγραφή δεδομένων, ανάλυση τάσεων και τοπίο διαδικτυακού μίσους
- Βελτίωση των δυνατοτήτων των κεντρικών διοικήσεων να ανταποκρίνονται στο ρατσισμό, τη ξενοφοβία, την ομοφοβία και σε άλλες μορφές μισαλλοδοξίας
α) δημιουργία συγκεκριμένων εργαλείων, πρακτικών και παρεμβάσεων σε εθνικό επίπεδο
β) δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης για τις κεντρικές διοικήσεις
γ) σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών πολιτικών, στρατηγικών ή σχεδίων δράσης
αμοιβαία μάθηση και ανταλλαγές καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : Τουλάχιστον 75.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 24/04/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Η ενωσιακή συνδρομή φθάνει μέχρι το 80% του προϋπολογισμού του έργου
- Το έργο μπορεί να είναι είτε εθνικό είτε διακρατικό με τουλάχιστον 2 εταίρους σε κάθε περίπτωση
Επικοινωνία : E-mail: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες :

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση