ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή – κοινή συμμετοχή στη φροντίδα


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων :
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Ιδιωτικοί Φορείς
- Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
- Δήμοι και Περιφέρειες
- Κεντρική Διοίκηση
- Διεθνείς Οργανισμοί
Θεματικός τομέας :
Θεματικοί υποτομείς :
Σκοπός / Στόχος : Γεφύρωση του χάσματος των δύο φύλων σε ολόκληρο τον κύκλο του επαγγελματικού και οικογενειακού βίου
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε ατομικό και σε εταιρικό επίπεδο
- Ανταλλαγή καλών πρακτικών, αμοιβαία μάθηση και σεμινάρια για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : Τουλάχιστον 100.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 24/04/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Η ενωσιακή συνδρομή φθάνει μέχρι το 80% του προϋπολογισμού του έργου
- Το έργο μπορεί να είναι είτε εθνικό είτε διακρατικό με τουλάχιστον 2 εταίρους σε κάθε περίπτωση
Επικοινωνία : E-mail: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες :

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση