ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Πρόσκληση για το ΧΠ "Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020" στους άξονες προτεραιότητας 1,2,4


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020
Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δυνητικοί δικαιούχοι του Χρηματοδοτικού Προγράμματος είναι:
- το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς με (αρμοδιότητες στα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής)
- Δήμοι
- Δημοτικές επιχειρήσεις
- ΝΠΔΔ
- ΝΠΙΔ (εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο)
- Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά
- Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ) ή Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή Σύλλογοι και περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής
- Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Ερευνητικά κέντρα
- ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού
- Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Προστασία βιοποικιλότητας
- Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας ΑΠ. 1 ‘Δράσεις Διατήρησης της Βιοποικιλότητας’, Α.Π. 2 ‘Καινοτόμες δράσεις – Έξυπνες Πόλεις’ και Α.Π. 4 ‘Λοιπές δράσεις’ στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020». Το ΧΠ αφορά το οικονομικό έτος 2020
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα έργα υλοποιούνται μέσα στο εγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται στην απόφαση ένταξης του έργου. Διακρίνονται δύο κατηγορίες έργων:
- Κατηγορία Α: ‘Έργα τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις με επιστημονικό και τεχνικό αντικείμενο’
- Κατηγορία Β: ‘Έργα που αφορούν αποκλειστικά σε προμήθεια ή/και συντήρηση μηχανολογικού/τεχνολογικού εξοπλισμού’
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 5.000.000 ευρώ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη:
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : Πράσινο Ταμείο
Αθήνα
Τηλ: 2105241903, 2105241919
e-mail: info@prasinotameio.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση