ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ανάπτυξη ικανοτήτων στο πεδίο των δικαιωμάτων του παιδιού


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων :
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Ιδιωτικοί Φορείς
- Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
- Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
- Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
- Κέντρα Κατάρτισης
- Κεντρική Διοίκηση
- Διεθνείς Οργανισμοί

Θεματικός τομέας :
Θεματικοί υποτομείς :
Σκοπός / Στόχος : 1. Να συστηματοποιήσει και να αναπτύξει περαιτέρω υποστηρικτικά τεκμήρια σε παιδιά που εμπλέκονται σε ποινικές, αστικές ή διοικητικές δικαστικές διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη την τεκμηριωμένη εμπειρία των παιδιών στη σχετική χώρα/ες.
2. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τους δικαστικούς και άλλους επαγγελματίες που συμμετέχουν στη συστηματοποίηση ισχυρών, πολυτομεακών ατομικών αξιολογήσεων σύμφωνα με το Άρθρο 22 της οδηγίας 2012/29/ΕΕ ως προς τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων για τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και την Άρθρο 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/800 σχετικά με τις διαδικαστικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται σε ποινικές διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη τα Κράτη Μέλη που έχουν μεταφέρει / πρόκειται να μεταφέρουν τις εν λόγω οδηγίες.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Δημιουργία επικοινωνιακών βοηθημάτων για την υποστήριξη παιδιών που εμπλέκονται σε ποινικές, αστικές ή διοικητικές δικαστικές διαδικασίες, επιμόρφωση και κατάρτιση επαγγελματιών/δικηγόρων για τα δικαιώματα του παιδιού. Κρίνεται αναγκαία η εμπλοκή περιφερειακών και τοπικών αρχών στα έργα.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : Τουλάχιστον 75.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 14/05/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Η ενωσιακή συνδρομή φθάνει μέχρι το 80% του προϋπολογισμού του έργου
- Το έργο μπορεί να είναι είτε εθνικό είτε διακρατικό με τουλάχιστον 2 εταίρους σε κάθε περίπτωση
Επικοινωνία : E-mail: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες :

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση