ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Οικονομική Υποστήριξη Εξωστρεφών Δράσεων 2020


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : ΑΔΑ: 65Σ346Ψ844-ΖΔΓ
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού
- ΝΠΔΔ
- ΝΠΙΔ
- Ανεξάρτητες Αρχές,
- Πανεπιστήμια
- Επιμελητήρια
- Επιστημονικοί ή Επαγγελματικοί Σύλλογοι,
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (υπό την ιδιότητά του ως του κεντρικού φορέα της
εκτελεστικής εξουσίας για την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής) και οι εποπτευόμενοι
από αυτό φορείς με σχετικές αρμοδιότητες στα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής
*Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν στους σκοπούς τους, την προστασία και
διαχείριση του φυσικού ή/και οικιστικού περιβάλλοντος, ή/και την προστασία ειδών άγριας
ζωής.
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προστασία προστατευόμενων περιοχών οικοτόπων, Natura
- Προστασία βιοποικιλότητας
- Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Δράσεις ενημέρωση και ευαισθητοποίησης για τη "Κλιματική Αλλαγή"
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2020», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» στον Α.Π. 3: Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν στους σκοπούς τους, την προστασία και διαχείριση του φυσικού ή/και οικιστικού περιβάλλοντος, ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ως επιλέξιμες δράσεις θεωρούνται η διοργάνωση συνεδρίων σχετικών με
- την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος,
- τη βελτίωση της βιωσιμότητας του αστικού περιβάλλοντος,
- την προστασία / διαχείριση ειδών και οικοτόπων της άγριας πανίδας ή χλωρίδας,
- την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ή
- άλλες σχετικές θεματικές προσεγγίσεις με επιστημονικό περιεχόμενο.
- το κόστος συμμετοχής των δυνητικά δικαιούχων φορέων σε υπερεθνικούς οργανισμούς που έχουν ως στόχο το συντονισμό ενεργειών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην κατεύθυνση προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του φυσικού ή του αστικού Περιβάλλοντος.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 200.000 € για το έτος 2020 (σε βάρος του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη:
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Κάθε δυνητικά δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αποκλειστικά μία (1) πρόταση/ αίτημα προς χρηματοδότηση, έως το ανώτατο ποσό των 15.000 ευρώ
Επικοινωνία : Πράσινο Ταμείο
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Fax : 210 5241833
E-mail: info@prasinotameio.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση