ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων :
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • Ιδιωτικοί Φορείς
• Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
• Δήμοι και Περιφέρειες
• Κεντρική Διοίκηση
• Διεθνείς Οργανισμοί
Θεματικός τομέας :
Θεματικοί υποτομείς :
Σκοπός / Στόχος : Να προληφθούν και να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, καθώς και η βία κατά άλλων ομάδων που βρίσκονται σε κίνδυνο, ιδίως των ομάδων που κινδυνεύουν από βία σε στενές σχέσεις και να προστατευθούν τα θύματα τέτοιων βιαιοπραγιών (Δάφνη).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Δράσεις ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης
- Απόκτηση δεξιοτήτων και κατάρτιση
- Σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοκόλλων
- Δημιουργία εργασιακών μεθόδων και εργαλείων
- Ανταλλαγές καλών πρακτικών και αμοιβαία μάθηση
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : Τουλάχιστον 75.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 30/06/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Η ενωσιακή συνδρομή φθάνει μέχρι το 80% του προϋπολογισμού του έργου
- Το έργο μπορεί να είναι είτε εθνικό είτε διακρατικό με τουλάχιστον 2 εταίρους σε κάθε περίπτωση
Επικοινωνία : E-mail: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες :

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση