ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ, ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Αριθμός πρόσκλησης : 1265
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμοι που συμμετέχουν σε ΟΧΕΕ και ΒΑΑ
- ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Μονάδα Γ'
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Θεματικός τομέας : - ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Ωρίμανση Έργων
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση αφορά παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του ΠΕΠ. H Συνολική Δημόσια Δαπάνη είναι 600.000 ευρώ, εκ των οποίων 120.000 ευρώ αφορούν δράσεις ΒΑΑ και 120.000 ευρώ αφορούν δράσεις ΟΧΕ
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του ΠΕΠ.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 600.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 15/03/2017  Λήξη: 31/12/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: 7.0.0.1-f
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3384
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥΔ
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα)
Τηλ: 2613 611400-1
Δήμητρα Ασημακοπούλου
Τηλ: 2613 611428
e-maill: dasimakopoulou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση